Świadczenie urlopowe nie zależy od efektywnie przepracowanego okresu

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 sierpnia 2014

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w danym roku szkolnym - także tym przebywającym na różnych urlopach. Świadczenia te należy wypłacić do końca sierpnia.

 

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w danym roku szkolnym - także tym przebywającym na różnych urlopach. Świadczenia te należy wypłacić do końca sierpnia.

 

Dyrektor szkoły do 31 sierpnia wypłaca nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.


Świadczenie nawet w razie nieobecności

Wysokość świadczenia urlopowego nie zależy od efektywnie przepracowanego okresu, tak jak to ma miejsce np. w przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego na podstawie Karty Nauczyciela jest fakt zatrudnienia w szkole w danym roku szkolnym. W konsekwencji prawo do świadczenia urlopowego (nawet w przypadku całorocznej nieobecności w pracy) mają nauczyciele, którzy są zatrudnieni w szkole, lecz nie świadczą pracy z powodu korzystania z urlopu: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego, dla poratowania zdrowia.

Nauczyciele, których stosunek wygasł w związku z zakończeniem stanu nieczynnego także otrzymają świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Jeżeli w okresie stanu nieczynnego podjęli dodatkową pracę - z tej umowy też należy wypłacić świadczenie urlopowe.

Zapamiętaj!

Do okresu zatrudnienia uwzględnianego do obliczenia świadczenia urlopowego nie wlicza się okresu korzystania z urlopu bezpłatnego. W tym czasie bowiem obowiązki stron stosunku pracy są zawieszone, a okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy, nawet bez zachowania prawa do wynagrodzenia, nie stanowi przerwy w zatrudnieniu, która skracałaby okres zatrudnienia nauczyciela, tak jak to ma miejsce w przypadku urlopu bezpłatnego. W związku z tym, świadczenie urlopowe należy wypłacić w pełnej wysokości tj. proporcjonalnie do całego okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym i wymiaru etatu, także gdy nauczyciel w trakcie roku szkolnego korzystał ze zwolnień od pracy.

Świadczenie dla zatrudnionych na zastępstwo i uzupełniających etat

Nauczyciele zatrudnieni na zastępstwo, nawet na krótki okres roku szkolnego w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do świadczenia urlopowego za rok szkolny, w którym byli zatrudnieni.  Dotyczy to także nauczycieli bez kwalifikacji zatrudnionych  na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela tj. za zgodą kuratora oświaty .

Osoby niebędące nauczycielami, które posiadają przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć tj. zatrudnione na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty nie otrzymają świadczenia urlopowego. Do tych pracowników nie stosuje się bowiem przepisów Karty Nauczyciela w tym zakresie. Mogą oni jednak otrzymać  dofinansowanie do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą na zasadach określonych w regulaminie ZFŚS obowiązującym w danej szkole.

Nauczyciele, którzy zostali zobowiązani do uzupełniania etatu w innej szkole na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, pozostają nadal pracownikami szkoły macierzystej. A zatem tylko ta szkoła jest zobowiązana do wypłacenia świadczenia urlopowego wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, także za tę część godzin pensum, które nauczyciel realizuje w innej placówce.

Emeryt może otrzymać świadczenie urlopowe

Nauczyciel, który odszedł z danej szkoły na emeryturę ma prawo, jako były pracownik - emeryt, do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego w szkole. Jednakże nie otrzyma on świadczenia urlopowego określonego w Karcie Nauczyciela, chyba że ponownie zostanie zatrudniony w szkole choćby na część roku szkolnego czy na część etatu. Wysokość świadczenia należy wówczas ustalić na takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych nauczycieli.

Świadczenia także za przepracowaną część miesiąca

Jeżeli stosunek pracy nauczyciela został nawiązany lub rozwiązany w trakcie miesiąca, nauczyciel ma prawo do świadczenia urlopowego za ten miesiąc. Nie ma przy tym podstaw do zaokrąglania okresu pracy do pełnego miesiąca, zatem wysokość świadczenia urlopowego za ten miesiąc należy ustalić proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni.

Świadczenie urlopowe przysługuje  nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w szkole w danym roku szkolnym. Mimo, że świadczenie to jest wypłacane do 31 sierpnia, przysługuje także tym nauczycielom, którzy pracowali tylko przez krótki okres czasu np. na początku roku szkolnego.

Nauczyciel, którego stosunek pracy wygasł w związku ze śmiercią także nabył prawo do świadczenia urlopowego w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Świadczenie to należy wypłacić w równych częściach małżonkowi oraz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawo do świadczenia urlopowego wchodzi do spadku.

Niekiedy nauczyciele są zatrudniani w szkole na podstawie dwóch umów o pracę. Często łączny wymiar czasu pracy przekracza pełen etat. W takiej sytuacji nauczyciel ma prawo do świadczenia urlopowego wyliczonego odrębnie dla każdej z umów.


  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) - art. 10 ust. 9, art. 22 ust. 1, art. 53 ust. 1a.

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 63[1],art. 174.

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 7.

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel