Już wkrótce nauczyciele będą opisywać wystawiane oceny

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 26 października 2014

Nauczyciel nie będzie mógł poprzestać na wystawieniu oceny i wpisaniu jej do dziennika. Od stycznia 2015 roku będzie musiał uzasadnić ocenę – co uczeń zrobił źle i jak może się poprawić.


Nauczyciel nie będzie mógł poprzestać na wystawieniu oceny i wpisaniu jej do dziennika. Od stycznia 2015 roku będzie musiał uzasadnić ocenę – co uczeń zrobił źle i jak może się poprawić.


Szykują się ważne zmiany zasad oceniania uczniów. Wśród celów jakim służy ocenianie znajdzie się zapis: „udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić”. Dzięki temu uczeń otrzyma informację zwrotną dotyczącą aktualnego stanu jego wiedzy oraz pomoc w nauce. Umożliwi to właściwe pokierowanie ucznia, pokazanie w jaki sposób powinien postępować, aby poprawić wyniki.

Nowy system oceniania ma służyć efektywnemu wykorzystywaniu informacji płynących z oceny oraz zwiększyć motywacje do nauki. Ocena powinna informować ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także pomóc uczniowi pokonać trudności w nauce poprzez wskazanie błędów i sposobów radzenia sobie z nimi. Pozwoli to efektywniej wykorzystywać informacje płynące z oceny oraz pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie ucznia w szkole i jego motywację do nauki.


Zapamiętaj!

Prawidłowa informacja zwrotna powinna zawierać cztery elementy:

  1. informację na temat tego co uczeń zrobił dobrze,

  2. wskazanie co w swej pracy uczeń powinien poprawić,

  3. podpowiedź w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę,

  4. wskazówki dla ucznia na przyszłość.


Szkolenia dla nauczycieli

Dyrektor szkoły może uwzględnić szkolenie dotyczące sposobu realizacji nowych zasad oceniania w planie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele powinni wiedzieć jak:

  • przekazywać wiedzę uczniowi, by nie zajmowało to zbyt wiele czasu podczas lekcji,

  • informować rodziców,

  • zmienić dotychczasowy sposób oceniania, by uczeń otrzymywał pomoc w postaci  informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić.


Udostępnianie prac bez potrzeby wnioskowania

Projekt wskazuje obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia (w szkole policealnej - słuchaczowi). W stosunku do dotychczasowego zapisu usunięty został tylko warunek „na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)”.

Doprecyzowany został także zapis dotyczący udostępniania innych prac uczniów dotyczących oceniania. Podkreślono, że udostępnieniu podlega dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz związanego ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do oceny wystawionej niezgodnie z procedurami. Ten zapis również nie powoduje zmian w dotychczasowych zasadach postępowania, gdyż dokumentacja ta, jako dotycząca oceniania - podlegały udostępnieniu.


Do klasy III wszystkie oceny opisowe

Do ustawy o systemie oświaty wprowadzona zostanie zasada, że w klasach I - III szkoły podstawowej wszystkie oceny: bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) będą miały formę opisową. To duża zmiana, gdyż dotychczas oceny bieżące mogły być ustalane według skali i formach określonych w statucie szkoły.

Nowelizacja wprowadza także możliwość ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych w formie opisowej, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Możliwość ta będzie dotyczyła wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych. Jedynie roczne oceny klasyfikacyjne mają być zawsze ustalone w skali stopni  szkolnych. W skali stopni szkolnych ustalane mają być także oceny końcowe. Decyzja o możliwości oceniania opisowego może dotyczyć tylko wybranych zajęć. Dyrektor szkoły powinien ustalić z nauczycielami czy chcą skorzystać z możliwości oceniania opisowego. Jeśli zapadną decyzje o stosowaniu oceniania opisowego - należy poinformować o tym uczniów i ich rodziców. Ustawa nie zawiera takich zapisów, ale dyrektor podejmując decyzje w tym względzie - może skorzystać z opinii rodziców.

Nowe przepisy mają wchodzić w życie stopniowo od 1 stycznia 2015 roku.


  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)

 

Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel