MEN określił kierunki nadzoru pedagogicznego kuratorium na rok 2014/2015

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 27 października 2014

W roku szkolnym 2014/2015 monitoringowi podlegać będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.


W roku szkolnym 2014/2015 monitoringowi podlegać będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.


 

Wizytatorzy i starsi wizytatorzy mogą monitorować pracę szkoły w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego ds. oświaty o wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa. Poprzez monitorowanie należy rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.


Kontrola – kierunki nadzoru

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie kontroli obejmują:

 • w publicznych gimnazjach: „Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;

 • w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: „Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”.

 • w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”;

 • w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej”;


Ewaluacja – kierunki nadzoru

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie ewaluacji obejmują:

 1. w przedszkolach  - w zakresie wymagań:

 • „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;

 • „Dzieci są aktywne”;

 • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”,

 1. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:

 • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

 • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

 • „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”,

 1. w placówkach oświatowo - wychowawczych - w zakresie wymagań:

 • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”;

 • „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”;

 1. w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań:

 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

 • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

 • „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”;

 • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 1. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:

 • „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;

 • „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

 1. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań:

 • „Placówka realizuję koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;

 • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”.


Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 

Źródło:
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.Autor: Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel