Nauczyciel ma wgląd do arkusza organizacji szkoły

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 27 października 2014

 

 

Dyrektor zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Osoba ubiegająca się o uzyskanie informacji nie musi tego uzasadniać i nikt nie może uzależniać udzielenia informacji od podania tych powodów. To osoba wnioskująca określa, w jaki sposób i w jakiej formie ma być udostępniona informacja publiczna.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

  • udostępniania na wniosek pisemny lub ustny,

  • wstępu na posiedzenia organów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

 

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego mu prawa.


Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel