Nowa procedura zmiany wyniku egzaminu zewnętrznego

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 30 października 2014

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na egzaminie i sprawdzianie. Dyrektor będzie miał nowe obowiązki w tym zakresie.


Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na egzaminie i sprawdzianie. Dyrektor będzie miał nowe obowiązki w tym zakresie.


Planowane przepisy określą tryb, w jakim - na wniosek ucznia lub jego rodziców albo absolwenta - może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów. Wynik egzaminu nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Zaproponowany w projekcie mechanizm weryfikacji sumy przyznanych punktów jest odzwierciedleniem i usankcjonowaniem dotychczasowej praktyki w tym zakresie. Zdarzają się bowiem przypadki, gdy liczba przyznanych przez danego egzaminatora punktów odbiega od wytycznych określonych w schematach punktowania zadań, co pociąga za sobą konieczność zmiany przyznanych przez niego punktów, a tym samym - ustalenia nowego wyniku przez dyrektora OKE.

 

3 kroki do zmiany wyniku sprawdzianu lub egzaminu

Krok 1

Zdający - po zapoznaniu się ze swoją pracą- może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Krok 2

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje się weryfikacji sumy przyznanych punktów.

Krok 3

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dyrektor OKE informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy przyznanych punktów. Jeśli uzasadnienie znajdujące się we wniosku zostanie uznane, nastąpi zmiana liczby przyznanych przez egzaminatora punktów. Następnie dyrektora OKE ustali nowy wynik oraz anuluje dotychczasowy i wyda nowe zaświadczenie lub świadectwo oraz aneks.


Zastrzeżenia do ustnej części egzaminu

W projekcie doprecyzowane zostały zasady postępowania w sytuacji wniesienia zastrzeżenia przez absolwenta w sytuacji, gdy w części ustnej egzaminu maturalnego doszło do nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania tego egzaminu. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części ustnej tego egzaminu do dyrektora OKE. Dyrektor OKE zwraca się do przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o przedstawianie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia. Do rozstrzygnięcia dyrektora OKE będzie można wnieść zastrzeżenia do dyrektora CKE, który ostatecznie rozstrzygnie sprawę.

Powyższa procedura ma obowiązywać od  1 stycznia 2015 r.

 

Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

 

wiper-pixel