Osobę pełniącą jednocześnie funkcję nauczyciela i asystenta nauczyciela zatrudnia się na 2 umowy

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 27 października 2014

Zatrudnienie tego samego pracownika w szkole na dwie umowy jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Należy do nich zatrudnienie tej samej osoby na stanowisku nauczyciela i asystenta nauczyciela. Jest to możliwe ponieważ asystenta musi posiadać kwalifikacje takie, jak nauczyciel.

Zatrudnienie tego samego pracownika w szkole na dwie umowy jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Należy do nich zatrudnienie tej samej osoby na stanowisku nauczyciela i asystenta nauczyciela. Jest to możliwe ponieważ asystenta musi posiadać kwalifikacje takie, jak nauczyciel.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że z tym samym pracodawcą w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy tj. może łączyć go tylko jedna umowa. Zawieranie dodatkowej umowy o pracę z własnym pracownikiem dopuszczalne jest jedynie, gdy przedmiotem dodatkowej umowy będzie praca innego rodzaju niż dotychczasowa, a wykonywanie jej nie będzie kolidowało z normalnym czasem pracy pracownika.

Asystent nauczyciela powinien posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Oznacza to m.in., że osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała prawo do 20 lub 26 dni urlopu w skali roku (w zależności od stażu pracy), może być zwolniona dyscyplinarnie (bez wypowiedzenia) w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub stracić pracę już po 3. miesiącach niezdolności do pracy z powodu choroby. Nauczyciele podlegają szczególnym przepisom dotyczącym m.in. urlopu wypoczynkowego i rozwiązania stosunku pracy.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych podlegają przepisom Karty Nauczyciela, a Kodeks pracy ma zastosowanie do nich jedynie w kwestiach w Karcie nieuregulowanych. Nauczyciel placówki nieferyjnej ma prawo do 35 dni urlopu w roku kalendarzowym, zaś nauczyciel w szkole feryjnej  w wymiarze ferii letnich i zimowych lub w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć, przy czym w tym drugim przypadku za każdy miesiąc pracy nabywa prawo do 5,6 dnia urlopu. Obowiązki nauczyciela wynikające ze stosunku pracy , a także zasady zwalniania nauczycieli zostały określone w Karcie Nauczyciela w sposób odmienny niż w Kodeksie pracy.


Przykład

Nauczyciela nie można zwolnić z pracy w trybie dyscyplinarnym, zaś w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony nauczyciel może być niezdolny do pracy przez rok, a nawet dwa lata nim utraci zatrudnienie. Dlatego też zatrudnienie pracownika na stanowisku asystenta nauczyciela oraz nauczyciela, wymaga zawarcia dwóch odrębnych umów o pracę i osobnego rozliczania pracownika z praw i obowiązków


Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel