Po odrzuceniu nowych korzystnych warunków pracy nie przysługuje odprawa

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 27 października 2014

Nauczyciel może odrzucić nowe warunki pracy. Jeśli są one dla niego obiektywnie korzystne to zdaniem Sądu Najwyższego nie przysługuje mu wówczas odprawa.


W orzecznictwie przyjmuje się, że odprawa pieniężna przysługuje pracownikom, którzy tracą pracę z przyczyn, które ich nie dotyczą, a nie pracownikom, którym pracodawca zmienia warunki pracy lub płacy i proponuje w dobrej wierze dalsze zatrudnienie. Z tego względu po odmowie ich przyjęcia, odprawa może być zasądzona tylko wyjątkowo, gdy nowe warunki proponowane w związku z wypowiedzeniem zmieniającym można uznać za zmierzające do rozwiązania stosunku pracy lub obiektywnie nie do przyjęcia.

Odprawa pieniężna przysługuje więc w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, a także w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

Oceniając czy odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy stanowi współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy należy wziąć pod uwagę:

  • interes pracownika i zakładu pracy,

  • rozważyć, czy w danych okolicznościach zaproponowane pracownikowi nowe warunki pracy są usprawiedliwione sytuacją pracodawcy i czy rozsądnie rzecz biorąc osoba znajdująca się w takiej sytuacji, jak zainteresowany pracownik, powinna tę ofertę przyjąć;

  • mieć na uwadze, że jeśli występują przyczyny uzasadniające wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca nie ma obowiązku proponować mu dalszej pracy na zmienionych warunkach.

 

Autor:   Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel