Regulamin rady pedagogicznej jest wtórny w stosunku do statutu szkoły

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 27 października 2014

Konstruując lub aktualizując regulamin rady pedagogicznej nie trzeba literalnie powtarzać zapisów ze statutu. Regulamin powinien uszczegóławiać przepisy ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.

 

Konstruując lub aktualizując regulamin rady pedagogicznej nie trzeba literalnie powtarzać zapisów ze statutu. Regulamin powinien uszczegóławiać przepisy ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.

 

Obowiązek opracowania przez radę pedagogiczną regulaminu jej działalności wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. Regulamin ten powinien być rozwinięciem/uszczegółowieniem przepisów ustawy oraz statutu szkoły. Jest wtórny w stosunku do statutu, a nie odwrotnie i powinien regulować to czego nie regulują przepisy.

 

Przykład

Regulamin rady pedagogicznej powinien regulować np.: obowiązki przewodniczącego rady, prawa i obowiązki członków rady, zasady wyboru protokolanta, terminy obrad, obowiązek obecności na zebraniach rady, usprawiedliwianie nieobecności, prawo udziału w dyskusji, prawo głosu, stałe zebrania rady, sposób zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych, sposób informowania o terminie i porządku obrad, zasady protokołowania zebrań, sposób zawiadamiania o zebraniach, tryb podejmowania uchwał, sposób głosowania, powoływanie komisji rekrutacyjnej, prawo wnoszenia zastrzeżeń do uchwały, zasady dokonywania poprawek do protokołu, zasady wglądu do protokołu, sposób dokonywania nowelizacji regulaminu, zasady ogłaszania regulaminu rady i jego zmian, itp.

 

Statut powinien zawierać m.in. regulacje określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. np. szczegółowe kompetencje organów szkoły, w tym rady pedagogicznej.

 

 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel