Szkoła musi umożliwić uzupełnianie różnic programowych

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 27 października 2014

Jeśli uczeń zmienia szkołę, a nie zrealizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć dodatkowych, nie można zwolnić go z tego obowiązku. Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych.

Jeśli uczeń zmienia szkołę, a nie zrealizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć dodatkowych, nie można zwolnić go z tego obowiązku.Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. Nie ma zatem możliwości zwolnienia ucznia z języka obcego nauczanego w ramach zajęć dodatkowych.

Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych, w tym np. poprzez uczestnictwo w tych zajęciach z uczniami klas programowo niższych i uzyskanie oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć. Sposób wyrównania różnic programowych powinien zostać określony przez szkołę niezwłocznie po przyjęciu ucznia. Nauczyciel języka obcego nauczanego w ramach zajęć dodatkowych powinien ustalić zakres treści programowych koniecznych do uzupełniania przez ucznia.


Zapamiętaj!

O przyjęciu ucznia do publicznej szkoły w trakcie roku szkolnego (w tym do klasy pierwszej) decyduje dyrektor. Jeśli dana szkoła podstawowa jest dla ucznia szkoła tzw. rejonową, dyrektor nie może odmówić przyjęcia do niej ucznia.

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel