Urlop zdrowotny w czasie wakacji nie daje prawa do urlopu uzupełniającego

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 26 października 2014

Dyrektor może przerwać wakacje nauczyciela wzywając go do pracy, ale tylko na 7 dni. Jeśli nauczyciel nie wykorzysta określonego wymiaru urlopu przysługiwać mu będzie urlop uzupełniający. Są jednak przypadki, w których dyrektor może odmówić przyznania tego urlopu.

Dyrektor może przerwać wakacje nauczyciela wzywając go do pracy, ale tylko na 7 dni. Jeśli nauczyciel nie wykorzysta określonego wymiaru urlopu przysługiwać mu będzie urlop uzupełniający. Są jednak przypadki, w których dyrektor może odmówić przyznania tego urlopu.


Nauczycielowi, który w sumie w ferie zimowe i letnie w danym roku szkolnym nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni (56 dni) urlopu z powodu:

  • niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

  • urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu ojcowskiego,

  • urlopu rodzicielskiego,

  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.


Urlop dla poratowania zdrowia udzielony na okres pokrywający się z feriami szkolnymi nie uprawnia do odebrania niewykorzystanego z tego powodu urlopu uzupełniającego. Urlopy wypoczynkowy i zdrowotny mają zbieżne cele i urlop zdrowotny pochłania wypoczynkowy.


Inne nieobecności, nawet te usprawiedliwione i te przypadające w okresie ferii szkolnych, nie przerywają urlopu nauczyciela i nie uprawniają do odebrania go w formie urlopu uzupełniającego. dyrektor wydaje nauczycielowi decyzje odmowną – patrz poniższy wzór.

 


…………………………………. ………………………………….

(pieczęć podłużna szkoły) (miejscowość, data)

…………………………………

(nr sprawy)

Pani/Pan* ................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

…….........................................................

(zajmowane stanowisko)

…….........................................................

(adres)

DECYZJA nr ……/20……

odmowa udzielenia urlopu uzupełniającego

W odpowiedzi na Pani/Pana* wniosek z dnia …................ w sprawie udzielenia urlopu uzupełniającego za rok …............. odmawiam udzielenia urlopu.

UZASADNIENIE

Przykład: W roku szkolnym 2013/2014 wykorzystała/wykorzystał* Pani/Pan* urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych i letnich w wymiarze 9 tygodni. Mimo nieobecności w czasie ferii szkolnych spowodowanej chorobą wykorzystała/wykorzystał* Pani/Pan* urlop wypoczynkowy w wymiarze wynoszącym co najmniej 8 tygodni. W związku z powyższym nie ma Pani/Pan* roszczenia o niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jednocześnie informuję, że jeżeli nie zgadza się Pani/Pan* z niniejszą decyzją, może Pani/Pan* dochodzić roszczenia o urlop uzupełniający przed sądem pracy w Sądzie Rejonowym w ……………………………………..

……………………………………

(data i podpis dyrektora)

Otrzymałam/-em*

…………………………………………….

(data i podpis pracownika)

* Niepotrzebne skreślić 

Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel