W ważnych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 26 października 2014

Początek roku szkolnego to czas ustaleń organizacyjnych. Te najważniejsze wymagają wydania zarządzeń dyrektora szkoły.

Początek roku szkolnego to czas ustaleń organizacyjnych. Te najważniejsze wymagają wydania zarządzeń dyrektora szkoły.


Na początku roku szkolnego dyrektor wydaje zarządzenia w sprawie:

  1. sierpniowej kontroli obiektów należących do szkoły oraz terenu wokół nich pod kątem bhp. W zarządzeniu dyrektor informuje o składzie komisji dokonującej przeglądu, terminie jego dokonania oraz zakresie zadań dla członków komisji,

  2. wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny. Plan należy przedstawić radzie pedagogicznej do 15 września,

  3. upoważnienia do dokonywania sprostowań błędów w dokumentacji szkolnej. Wprowadzenie zarządzenia zwykle wynika ze zmian personalnych na stanowiskach, które pracują z dokumentami szkolnymi,

  4. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor zasięga w tej sprawie opinię rady szkoły (w przypadku szkół, w których rada nie została powołana rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły,

  5. ustalenia form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w kolejnym roku szkolnym,

  6. ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej. Zmiany w regulamin kontroli zarządczej wprowadza się zarządzeniem dyrektora na początku roku szkolnego,

  7. wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego. Decyzja powinna być poprzedzona konsultacjami z radą pedagogiczną i radą rodziców. Jeśli będzie się to wiązało z rezygnacją z wersji papierowej, konieczna jest zgoda organu prowadzącego.Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel