Dyrektor ma nowe możliwości organizacyjne dotyczące indywidualnego nauczania

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

W nowym roku szkolnym indywidualne nauczanie jest  organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z  uczniem , a nie w formie zajęć z oddziałem z rówieśnikami.


W nowym roku szkolnym indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z  uczniem, a nie w formie zajęć z oddziałem z rówieśnikami.

 

Nowe przepisy precyzują kwestie związane z organizacją indywidualnego nauczania i dają dyrektorom nowe możliwości. Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży:

  • doprecyzowują, że indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z  uczniem, a nie w formie zajęć odpowiednio z oddziałem z rówieśnikami

oraz umożliwiają:

  • prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez jednego lub dwóch nauczycieli;

  • organizację zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, gdy w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz placówka dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się takie zajęcia;

  • prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż maksymalny wymiar określony bezpośrednio w przepisach rozporządzenia oraz niższym niż minimalny wymiar - w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia;

  • organizację zajęć w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (katalog miejsc, w których dziecko może przebywać jest otwarty) - w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;

  • niezwłoczne zakończenie przez dyrektora organizacji indywidualnego nauczania:

  • na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i

  • na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, co umożliwi szybszy powrót do grupy rówieśniczej;

  • udział dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w różnych formach uczestniczenia w życiu szkoły, organizowanych poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego nauczania, np. w uroczystościach i imprezach szkolnych.

Nowe zasady organizacji indywidualnego nauczania obowiązują od 9 września 2014 r.


Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel