Kuratorium oświaty obejmie kontrolą również wycieczki zagraniczne

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Nowe zasady organizacji wypoczynku zostaną uwzględnione w ustawie o systemie oświaty. Celem zmian jest większe bezpieczeństwo i lepsza opieka wychowawcza podczas wypoczynku.

 

Nowe zasady organizacji wypoczynku zostaną uwzględnione w ustawie o systemie oświaty. Celem zmian jest większe bezpieczeństwo i lepsza opieka wychowawcza podczas wypoczynku.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku oraz zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej ma zapewnić wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty przepisów dotyczących zasad organizacji i nadzoru wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe przepisy precyzują kto może zorganizować wypoczynek, jak również obejmują większą kontrolą kuratorium wczasy zagraniczne.

 

Ustawa o systemie oświaty określać będzie, że organizator wypoczynku zapewnia:

 1. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w tym organizowanie wypoczynku na terenie i w obiekcie spełniającym wymogi dotyczące:

 • bezpieczeństwa,

 • ochrony ppoż,

 • warunków higieniczno – sanitarnych,

 • ochrony środowiska, określonych przepisami o ochronie ppoż, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska;

 1. dostosowanie liczby wychowawców do liczby uczestników wypoczynku;

 2. spełnianie przez kierownika i wychowawcę warunków określonych w projektowanym art. 92 g ustawy o systemie oświaty;

 3. zapewnienie spełniania zasad higieny i żywienia. 


Przesłanie elektronicznej wersji zgłoszenia wypoczynku

Kurator oświaty po otrzymania zgłoszenia wypoczynku może je zaakceptować lub nie. Po akceptacji wypoczynku kurator przesyła elektroniczną wersję zgłoszenia:

 • powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,

 • komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej,

 • powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego,

 • kuratorowi oświaty,

właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.


Wycieczka zagraniczna pod nadzorem kuratorium

Nowe brzmienie przepisów nie rozróżnia już zakresu danych wymaganych do przedstawienia w zgłoszeniu wypoczynku w zależności czy jest to wyjazd zagraniczny czy krajowy. Przepisy precyzują ponadto, że nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator ten rozpatruje skargi dotyczące prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innych nieprawidłowości.

 

 

Autor:
Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel