Liczba godzin obowiązkowych języków obcych zostanie określona

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Aby przeciwdziałać zaniżaniu liczby godzin z drugiego języka obcego Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić minimalną liczbę godzin dla obowiązkowych języków obcych.

Aby przeciwdziałać zaniżaniu liczby godzin z drugiego języka obcego Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić minimalną liczbę godzin dla obowiązkowych języków obcych.


W niektórych szkołach stosuje się praktykę przeznaczania zbyt małej liczby godzin na nauczanie „drugiego” języka obcego nowożytnego. Takie działanie uniemożliwiało pełną realizację programu nauczania tego „drugiego” języka obcego. Zapobiec temu ma określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie każdego z dwóch obowiązkowych języków obcych w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i technikum.

Projektowane przepisy w sprawie ramowych planów nauczania umożliwiają prowadzenie w szkołach nauki języka migowego również w ramach zajęć dodatkowych. Sprawne posługiwanie się językiem migowym zmniejsza u dzieci niesłyszących ryzyko narastania problemów edukacyjnych i emocjonalnych, przez co sprzyja osiąganiu lepszych efektów kształcenia.

 

Ponadto projekt nowelizacji tego rozporządzenia zakłada, że:

  • nauka drugiego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju gimnazjum do którego uczęszczają;

  • zwiększony wymiar godzin zajęć technicznych należy stosować w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do gimnazjów specjalnych i oddziałów specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych;

  • lista przedmiotów w technikum, z których co najmniej jeden powinien być realizowany w zakresie rozszerzonym powinna być rozszerzona o informatykę;

  • należy uwzględnić przypadki, kiedy uczeń szkoły jest jednocześnie młodocianym pracownikiem.


Zmiany mają wejść w życie 1 września 2015 r.

 

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (projekt z 27 sierpnia 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel