Niepełnosprawni uczniowie otrzymają większe dofinansowanie do podręczników

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinni korzystać z osobnych podręczników. Są one znacznie droższe ale MEN planuje większe dofinansowanie na ten cel.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinni korzystać z osobnych podręczników. Są one znacznie droższe ale MEN planuje większe dofinansowanie na ten cel.


Ze względu na specyfikę zaburzeń, rodzaj szkoły, wybór programów, klasę w której dany uczeń się uczy, nie można określić w sposób jednoznaczny kwoty dofinansowania dla takiego ucznia, co uniemożliwia wpisanie jej do ustawy o systemie oświaty. Elastyczne realizowanie takiego zadania spowoduje lepsze wykorzystanie środków budżetowych, zapewniając jednocześnie jednakową jakość udzielanej pomocy dla wszystkich uczniów ze strony państwa.

 

Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń, które uwzględniają ograniczenia wynikające z dysfunkcji. Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników i materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców w danym roczniku (do 3% populacji uczniów) będą znacząco droższe od takich samych materiałów przygotowywanych dla uczniów bez orzeczenia.

 

Projektowany przepis ustawy o systemie oświaty umożliwi kierowanie środków finansowych przewidzianych w programach rządowych do szkół podstawowych i gimnazjów tak, aby dyrektorzy tych szkół mogli zwiększyć kwoty przeznaczone na zakup podręczników i materiałów o wartości wskazane w poszczególnych programach.

 

Nowy zapis ma dotyczyć realizacji programów mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, dotyczących zapewnienia dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych. Rada Ministrów będzie mogła zwiększyć w stosunku do uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnego środki na realizację zadań wynikających z art. 22ae ustawy o systemie oświaty.

 

Autor:
Opracowanie: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel