Nowe zasady prowadzenia dokumentacji będą łatwiejsze

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Wspólny dziennik dla innych zajęć, łatwiejsze porządkowanie ksiąg uczniów, wpisy w księdze według daty rozpoczęcia nauki – to zmiany, które usystematyzują i uproszczą prowadzenie dokumentacji nauczania.


Wspólny dziennik dla innych zajęć, łatwiejsze porządkowanie ksiąg uczniów, wpisy w księdze według daty rozpoczęcia nauki – to zmiany, które usystematyzują i uproszczą prowadzenie dokumentacji nauczania.


Nowe przepisy dotyczące dokumentacji nauczania przewidują obowiązek odnotowywania nie tylko obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, lecz także liczby godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach. Przepis ten będzie obowiązywał wyłącznie w szkołach dla dzieci i młodzieży. W szkołach dla dorosłych warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uczestnictwo słuchacza w co najmniej połowie godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania. Dzięki tej zmianie będzie można jednoznacznie ustalić, czy nieobecność ucznia przekraczała połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

Projektowane zmiany przewidują by wpisy w księdze uczniów dokonywane był chronologiczne według daty rozpoczęcia nauki w danej szkole. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć sytuacji uczeń został wpisany do księgi uczniów, a na skutek różnych zdarzeń losowych nie rozpoczyna faktycznie nauki w szkole, którą wybrał. Obecnie tak się niekiedy zdarza, ponieważ proces rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkoły jest przeprowadzany w trakcie roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia nauki w danej szkole.

 

Jeden dziennik zamiast dzienników dla różnych zajęć

Planowane zmiany przewidują rezygnacje z dzienników przypisanych do konkretnego rodzaju zajęć (dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych) i zastąpienia ich jednym dziennikiem innych zajęć. W dzienniku tym nie będzie trzeba wskazywać danych adresowych, które zostały już wprowadzone w innych rodzajach dzienników prowadzonych w danej szkole. W dzienniku innych zajęć wpisywane mają być tylko poniższe dane:

  1. imię i nazwisko ucznia (dziecka, wychowanka);

  2. oddział, do którego uczeń (dziecko, wychowanek) uczęszcza;

  3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców ucznia (dziecka, wychowanka) - o ile je posiadają,

  4. data i czas trwania zajęć - umożliwi to monitorowanie ich realizacji.

 

Wpisy w dzienniku nauczyciel będzie potwierdzał podpisem. Zajęcia prowadzone w ramach tzw. „godzin karcianych” będą odnotowywane w dzienniku zajęć lekcyjnych oraz dzienniku zajęć świetlicowych, a nie w odrębnym dzienniku godzin karcianych, jak dotychczas.

 

Obowiązujące przepisy nie precyzuje czy dostęp do wyników dziecka odnotowanych w dzienniku elektronicznym jest bezpłatny dla rodziców. Ta luka w prawie stanowi pole do nadużyć i nieporozumień. Nowe rozporządzenie jednoznacznie wskazuje, że wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do dziennika elektronicznego jest dla rodziców uczniów bezpłatny.

 

Alfabetyczne porządkowanie ksiąg arkuszy ocen

Obecnie księgi arkuszy ocen są układane według uczniów urodzonych w jednym roku w porządku alfabetycznym, co utrudnia ich kompletowanie, gdy uczniowi powtarzali klasę lub mieli odroczony obowiązek nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje powrót do przepisów sprzed 14 lat i porządkowanie ksiąg arkuszy ocen w porządku alfabetycznym uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, a także sporządzanie wykazu tych uczniów.

W przypadku gdy uczeń opuści szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki, a w szkołach policealnych i szkole dla dorosłych słuchacz opuścił szkołę przed ukończeniem jednego semestru nie będzie trzeba już wypełniać arkusza ocen. W takim wypadku szkoła będzie wydawała zaświadczenie o przebiegu nauczania.


Dokumentowanie edukacji domowej

Nowe zasady mają zostać dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Katalog dokumentacji przebiegu nauczania zostanie rozszerzony zatem o:

  1. zaświadczenie o przebiegu nauczania, o którym była mowa wyżej - wydawane uczniom, którzy opuścili szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki oraz słuchaczom, który opuścili szkołę policealną lub szkołę dla dorosłych przed ukończeniem semestru;

  2. decyzję w sprawie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego (rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą (przedszkolem);

  3. uchwały rady pedagogicznej dotyczące:

  • przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu;

  • skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (projekt z dnia 30 lipca 2014 r., skierowany do uzgodnień i konsultacji).

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel