Rada szkoły i rada rodziców muszą zaopiniować plan finansowy szkoły

Izabela Świderek

Autor: Izabela Świderek

Dodano: 30 października 2014

Przepisy prawa zobowiązują dyrektora szkoły do okazania projektu planu finansowego przedstawicielom rady szkoły oraz rady rodziców, w celu jego zaopiniowania. Opinia powinna zostać wydana w takim terminie by możliwe było zachowanie terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Przepisy prawa zobowiązują dyrektora szkoły do okazania projektu planu finansowego przedstawicielom rady szkoły oraz rady rodziców, w celu jego zaopiniowania. Opinia powinna zostać wydana w takim terminie by możliwe było zachowanie terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.


Rodzice są uprawnieni i jednocześnie zobowiązani do zapoznania się z planowanymi rocznymi dochodami i wydatkami szkoły, zawartymi w opracowanym przez planowanymi przez dyrektora szkoły projekcie planu finansowego. Z tego powodu przekazanie projektu planu radzie rodziców stanowi integralny element procedury planistycznej.


Opinia rady rodziców nie jest wiążąca

Rada rodziców ma obowiązek znać założenia prognostyczne ponieważ organ ten wspiera działalność statutową szkoły, w tym w efekcie gromadzenia środków finansowych. Ponadto rada rodziców ma prawo występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Opinia wydana przez radę rodziców nie ma charakteru wiążącego ani dla dyrektora, ani dla organu prowadzącego.


Dyrektor umożliwia zaopiniowanie obydwu organom

Ustawa o systemie oświaty również radzie szkoły nadaje kompetencje do wyrażania opinii na temat projektu planu finansowego. Jej przepisy nie przewidują sytuacji, w której opinię wyraża jedynie jeden z organów z pominięciem drugiego oraz kompetencji dyrektora szkoły do podejmowania decyzji o wyborze organu opiniującego projekt planu finansowego. Dyrektor jest natomiast zobligowany do umożliwienia realizacji obu organom przyznanych im ustawowych kompetencji, w tym wydania opinii w sprawie projektu rocznego planu finansowego szkoły.


Termin opinii dostosowany do procedury uchwalania budżetu

Przepisy nie określają terminu wyrażenia przez uprawnione organy, opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły na przyszły rok budżetowy. Proces ten musi jednak uwzględniać przepisy ustawy o finansach publicznych zawierającej obwarowania czasowe, odnoszące się do procedury uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego częścią są plany finansowe oświatowych jednostek organizacyjnych.


Projekt uchwały budżetowej do 15 listopada

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, będący autorem projektu budżetu na kolejny rok, sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Jednocześnie, w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, jej zarząd przekazuje podległym jednostkom, w tym także jednostkom i placówkom oświatowym, informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Tym samym obliguje kierowników tych jednostek do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.


 

Autor: Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych, specjalność finanse publiczne
Izabela Świderek

Autor: Izabela Świderek

dr nauk ekonomicznych w specjalności: analiza ekonomiczno-finansowa i finanse publiczne, b. skarbnik jst
wiper-pixel