Regulamin ZFŚS danej szkoły decyduje kogo uwzględnić w oświadczeniu o dochodzie

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Aby otrzymać świadczenie z ZFŚS pracownik musi złożyć oświadczenia o dochodzie. Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien dokładnie precyzować w jaki sposób dochód należy obliczyć.

Aby otrzymać świadczenie z ZFŚS pracownik musi złożyć oświadczenia o dochodzie. Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien dokładnie precyzować w jaki sposób dochód należy obliczyć.


Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 

Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien określać zasady dokumentowania i ustalania sytuacji socjalnej osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu. Jednym z warunków otrzymania świadczenia może być złożenie określonego oświadczenia o dochodzie, przy czym regulamin powinien precyzować w jaki sposób ów dochód należy obliczyć. Na przykład jeżeli regulamin zawiera ogólne określenie "dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym", wówczas w oświadczeniu można uwzględnić np. zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym rodzeństwo.

 

W regulaminie ZFŚS warto sprecyzować kto - w świetle regulaminu - jest członkiem rodziny; kogo można uznać za osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz jakie dochody należy wliczyć do oświadczenia.

 

Przykładowy zapis regulaminu dotyczący oświadczenia o dochodzie

 1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za pierwszy kwartał roku, w którym przyznaje się świadczenie.

 2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.

 3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

 1. wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 2. emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

 3. dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,

 4. dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

 5. stypendia,

 6. alimenty,

 7. zasiłki dla bezrobotnych.

 1. Podstawą przyznania pomocy finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę, przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym.

 2. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, pracodawca może żądać udokumentowania tych danych stosownymi zaświadczeniami.

 3. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do grupy osób o najwyższych dochodach.

 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS stanowi załącznik nr ... do Regulaminu.


Aby wprowadzić nowe regulacje do regulaminu ZFŚS w szkole, albo zmienić te istniejące można postępować zgodnie z następującą procedurą.

Krok 1. Ustalenie zasad przyznawania świadczeń zgodne z zapisami ustawy o ZFŚS. Określając te zasady:

 • można odnieść się tylko do oceny ogólnej sytuacji życiowej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,

 • nie wolno stosować żadnych kryteriów dodatkowych tj. status pracownika (np. pracownik-emeryt, były pracownik, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny), wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, fakt pozostawania w kilku stosunkach pracy.

W regulaminie należy wymienić świadczenia, które mogą być sfinansowane z ZFŚS, czyli mieszczą się w ustawowej definicji działalności socjalnej.

 

Krok 2. Uzgodnienie treści regulaminu ze wszystkimi działającymi w szkole związkami zawodowymi. Jeżeli związków nie ma, zapisy regulaminu uzgadniane są z przedstawicielem pracowników.

 

Krok 3. Jeżeli w kwestii ustalenia zmian regulaminu ZFŚS organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzję w tej sprawie dyrektor podejmuje sam, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Ustalając ostateczną treść regulaminu w przypadku braku wspólnego stanowiska związków zawodowych należy rozpatrzeć odrębne stanowiska organizacji związkowych. Warto zastanowić się czy wątpliwości związków zawodowych nie są uzasadnione.

 

Krok 4. Ustalenie terminu wejścia w życie regulaminu np. „niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od daty wywieszenia go na tablicy ogłoszeń” lub „niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą podania go do wiadomości załogi”.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel