Wycieczki szkolne organizuje się na nowych zasadach

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 30 października 2014

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady dotyczące organizacji krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych. Możliwe będzie łączenia funkcji kierownika i opiekuna, a kuratoria obejmą większym nadzorem wyjazdy zagraniczne.

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady dotyczące organizacji krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych. Możliwe będzie łączenia funkcji kierownika i opiekuna, a kuratoria obejmą większym nadzorem wyjazdy zagraniczne.


Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej zostaje zachowany. Natomiast od roku szkolnego 2014/2015 uczestnicy wyjazdów krajowych nie będą już musieli być objęci tym ubezpieczeniem.Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki:

  • daje możliwość wyrażenia przez dyrektora zgody na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy. Jest to duże ułatwienie, szczególnie w przypadku organizowania wyjazdu, w którym bierze udział jedynie kilku uczniów;

  • wyeliminowuje kursy dla kierowników i wychowawców wypoczynku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

  • doprecyzowuje, że zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotychczas jedynym aktem wykonawczym w tym zakresie było rozporządzenie MENiS z z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

 

Ponadto wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty przepisów dotyczących zasad organizacji i nadzoru wypoczynku dzieci i młodzieży ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej ma zapewnić. Nowe przepisy precyzują kto może zorganizować wypoczynek, jak również obejmują większą kontrolą kuratorium wczasy zagraniczne.

 

Należy również pamiętać, że od 26 maja 2014 r. kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w celu udokumentowania niekaralności.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel