Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej wymaga zgody organu prowadzącego

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 30 października 2014

W zależności od typu szkoły zatrudnienie nauczyciela wspomagającego może być obligatoryjne lub fakultatywne i wymagać zgody organu prowadzącego. Rodzaj placówki decyduje również o tym jakich kwalifikacji należy wymagać od tego pracownika.

W zależności od typu szkoły zatrudnienie nauczyciela wspomagającego może być obligatoryjne lub fakultatywne i wymagać zgody organu prowadzącego. Rodzaj placówki decyduje również o tym jakich kwalifikacji należy wymagać od tego pracownika.

 

W szkole integracyjnej lub w oddziałach integracyjnych szkoły ogólnodostępnej dyrektor powinien zapewnić obecność nauczyciela wspomagającego – drugiego nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. W szkole ogólnodostępnej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor może zatrudnić nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, za zgodą organu prowadzącego. W szkołach specjalnych wszystkich typów i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz w specjalnych ośrodkach nie zatrudnia się nauczycieli wspomagających.


Wspomaganie nauczyciela prowadzącego

Zatrudnieni dodatkowo nauczyciele nie prowadzą samodzielnie zajęć edukacyjnych, lecz współorganizują zajęcia i pracę wychowawczą z innymi nauczycielami i specjalistami. Zadania nauczyciela wspomagającego powinien realizować dodatkowo zatrudniony przez dyrektora nauczyciel wspierający uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie powinno się jego obowiązków zlecać zatrudnionym w szkole specjalistom – pedagogowi, psychologowi czy logopedzie, ponieważ mają oni do wykonania inne, określone przepisami, zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego w szkole specjalnej

W szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży:

  1. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi - kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela będzie posiadała osoba, która ukończyła oligofrenopedagogikę na studiach wyższych, podyplomowych, na kursie kwalifikacyjnym lub w zakładzie kształcenia nauczycieli w tej specjalności,

  2. z innym rodzajem i stopniem niepełnosprawności - właściwe przygotowanie do pracy będzie posiadał nauczyciel, który poza kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły ukończył ponadto studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, zakład kształcenia nauczycieli, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie lub specjalności odpowiednich do niepełnosprawności:

  • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim - oligofrenopedagogika,

  • uczniowie niesłyszący lub słabosłyszący – surdopedagogika,

  • uczniowie niewidomi lub słabowidzący – tyflopedagogika,

  • uczniowie niesprawni ruchowo – pedagogika terapeutyczna.


Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej

Ogólnie można przyjąć, że nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego, jeśli posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednim typie i rodzaju szkoły specjalnej.

Jeżeli w oddziale szkoły integracyjnej lub ogólnodostępnej są dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim lub niepełnosprawne z normą intelektualną, dyrektor zatrudnia dodatkowo nauczyciela posiadającego przygotowanie do pracy w przedszkolu lub do nauczania danego przedmiotu i odpowiednią do niepełnosprawności pedagogikę specjalną.

Jeżeli w oddziale integracyjnym lub oddziale szkoły ogólnodostępnej są dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dodatkowo zatrudniony nauczyciel musi mieć przygotowanie pedagogiczne i oligofrenopedagogikę (na każdym etapie edukacyjnym).

 

Autor:    Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel