O udostępnianiu notatek ze spotkań z rodzicami decyduje dyrektor

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 30 października 2014

Protokół z rozmowy z rodzicami nie jest informacją publiczną więc dyrektor nie ma obowiązku go udostępniać. Dyrektor na wniosek rodzica może udostępnić mu protokół o ile dokument ten nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.

Protokół z rozmowy z rodzicami nie jest informacją publiczną więc dyrektor nie ma obowiązku go udostępniać. Dyrektor na wniosek rodzica może udostępnić mu protokół o ile dokument ten nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.

  

Szkoła wspiera rodziców w zadaniach wychowawczych i współdziała z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Zasady tej współpracy powinny być określone w statucie szkoły. Ponadto sposób dokumentowania realizacji obowiązków szkoły w zakresie współdziałania z rodzicami szkoły ustalają indywidualnie.


Ograniczenie dostępu do informacji umożliwiającej identyfikację osób

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom ze względu na prywatność osoby fizycznej. Konieczność ochrony danych osobowych, w tym prywatności uczniów, nie zwalnia szkoły z obowiązku udostępniania informacji publicznej. Szkoła jako jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do udostępniania informacji publicznej. W takim przypadku należy tylko ograniczyć dostęp do informacji umożliwiającej identyfikację osób fizycznych.


Zapamiętaj!

Dane zawarte w protokole ze spotkania z rodzicami w sprawie ich dziecka nie są informacjami o sprawach publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie tylko wyłącznie z uwagi na nadaną mu formę, lecz zawarta w nim treść.


Dyrektor może wydać protokół z rozmowy

Notatki czy protokoły z zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami są dokumentami wewnętrznymi szkoły. Jeśli statut, regulamin czy procedura nie regulują postępowania z protokołem po przeprowadzonej z rodzicami rozmowie w sprawie ich dziecka, dyrektor szkoły może sam zadecydować czy przekaże kopię rodzicom. Jeśli widzi uzasadnioną potrzebę wydania im kopii protokołu może to zrobić. Zapewnia przy tym jawność działań wychowawczych podejmowanych wobec ucznia oraz umożliwia szybką interwencję i pomoc rodziców, gdy stwierdzone zostały problemy z nauką lub zachowaniem.


 

Autor: Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel