O wstrzymaniu uchwały w sprawie innowacji należy natychmiast powiadomić gminę i kuratorium

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 30 października 2014

Decyzja o wpisaniu przez szkołę innowacji do rejestru w kuratorium oświaty powinna być podjęta odpowiedzialnie. Jedyną sytuacją kiedy kuratorium może uchylić uchwałę jest stwierdzenie jej niezgodności z przepisami prawa.

Decyzja o wpisaniu przez szkołę innowacji do rejestru w kuratorium oświaty powinna być podjęta odpowiedzialnie. Jedyną sytuacją kiedy kuratorium może uchylić uchwałę jest stwierdzenie jej niezgodności z przepisami prawa.


Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.


Rada pedagogiczna podejmuję uchwałę po zasięgnięciu opinii

Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

 2. opinii rady szkoły,

 3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.


Kuratorium przesyła szkole informacje o wpisie do rejestru

Kurator oświaty, w ustawowym terminie, przesyła do szkoły informację o wpisie innowacji pedagogicznej do odpowiedniego rejestru innowacji pedagogicznych i eksperymentów w szkołach jeżeli innowacja:

 1. nie prowadzi do zmiany typu szkoły,

 2. nie zmienia warunków przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach,

 3. gwarantuje realizację podstaw programowych przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły,

 4. nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty

oraz gdy:

 1. uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenie innowacji pedagogicznej została podjęta zgodnie z prawem oświatowym,

 2. organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie (w przypadkach, gdy jest ono konieczne, tzn. gdy wprowadzenie innowacji wymaga dodatkowych nakładów finansowych),

 3. szkoła zapewnia warunki do realizacji innowacji,

 4. planowane działania są innowacją pedagogiczną w rozumieniu rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.


Kuratorium sprawdza czy innowacja spełnia wymagania

Wpisanie innowacji do rejestru w kuratorium oświaty poprzedza wiele czynności i przeprowadzenie wymaganej procedury. W proces ten zaangażowani są wszyscy nauczyciele w szkole. Następie wiele czynności muszą wykonać pracownicy odpowiedniego kuratorium, aby sprawdzić wszystkie wymagane warunki, jakie spełniać musi innowacja. Nie wolno tego lekceważyć. Decyzja podejmowana na drodze uchwały powinna więc być przemyślana i odpowiedzialna.

Jeśli wprowadzanie innowacji na jakimkolwiek etapie tych działań okaże się niemożliwe lub niewłaściwe - należy jak najszybciej wstrzymać składanie wniosku do kuratorium lub zmodyfikować innowację tak, aby jej wprowadzenie w szkole było możliwe i celowe.


Wstrzymanie uchwały tylko gdy jest niezgodna z prawem

Uchwała rady pedagogicznej o wprowadzeniu innowacji jest wiążąca dla dyrektora szkoły. Może on wstrzymać wykonanie uchwały, tylko wówczas jeśli jest ona niezgodna z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Jeśli od momentu wpisania innowacji do rejestru do czasu rozpoczęcia jej realizacji zaszły w szkole zmiany, które uniemożliwiają wprowadzenie innowacji (np. zmiana lokalizacji szkoły powodująca zdecydowane pogorszenie warunków lokalowych), to należy jak najszybciej zgłosić taki stan do odpowiedniego kuratorium.


 

Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel