Odpowiedzialność za dojazd na konkurs lub zawody nie przenosi się na rodziców ucznia

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 30 października 2014

Częstą praktyką w szkołach jest zabieranie przez nauczyciela, jego prywatnym samochodem, ucznia na konkurs lub zawody. Jest to poważny błąd ponieważ uczeń nie może być przewożony na zajęcia organizowane przez szkołę przez osoby nie mające do tego uprawnień.

Częstą praktyką w szkołach jest zabieranie przez nauczyciela, jego prywatnym samochodem, ucznia na konkurs lub zawody. Jest to poważny błąd ponieważ uczeń nie może być przewożony na zajęcia organizowane przez szkołę przez osoby nie mające do tego uprawnień.


Za dojazd ucznia na zajęcia organizowane przez szkołę odpowiada dyrektor. Przepisy oświatowe nie przewidują dowożenia uczniów przez nauczyciela, rodzica innego ucznia, inne osoby bez uprawnień do przewozu osób. Organizacja wyjazdu uczniów na zawody, konkursy, olimpiady należy do zadań szkoły, czyli nadzór nad uczniami sprawuje szkoła (oddelegowany do tego nauczyciel) i nie można tej odpowiedzialności przenieść na rodzica.


Zapamiętaj!

Uczeń nie może być przewożony na zajęcia organizowane przez szkołę przez osoby nie mające uprawnień do przewozu osób (kwalifikacje, licencja).


Odpowiedzialność ponoszą przewoźnik i szkoła

Jeśli przewóz odbywa się zgodnie z przepisami, za bezpieczeństwo dowożonych odpowiada przewoźnik. Samochody nauczycieli nie spełniają rygorów, które wyznacza ustawa. Zgoda rodziców na przewożenie dzieci prywatnymi samochodami niczego w tej kwestii nie zmienia.

Jeśli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na przewóz uczniów prywatnym samochodem nauczyciela, to w razie wypadku odpowiedzialność za szkodę spowodowaną tym wypadkiem spada na szkołę. Umowa OC jaką ma zawartą nauczyciel może okazać się niewystarczająca. Dodatkową sankcją, obok odpowiedzialności cywilnej, może być odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do niej.


Pojazd musi spełniać określone wymagania

Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży do lat 18, musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, czyli posiadać m.in. odpowiednie:

  • oznakowanie,

  • dokumentację,

  • aktualne przeglądy,

  • sprawność techniczna,

  • wyposażenie.


Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel