Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie podlega obowiązkowemu szkoleniu bhp

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 30 października 2014

Pracodawca decyduje czy objąć obowiązkiem przeprowadzenia szkolenia bhp pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia. Kwestię tę należy uregulować w treści umowy ze wskazaniem która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.

Pracodawca decyduje czy objąć obowiązkiem przeprowadzenia szkolenia bhp pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia. Kwestię tę należy uregulować w treści umowy ze wskazaniem która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.


Od pracodawcy zależy, jaki zakres obowiązków z art. 211 Kodeksu pracy zostanie określony dla osoby fizycznej wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzącej własną działalność gospodarczą i w konsekwencji jakie będą możliwości egzekwowania obowiązków od tych osób.

 

Obowiązki te ciążą również na:

  • osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę a także

  • osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Jednym z obowiązków, o których mowa w art. 211 Kodeksu pracy, jest obowiązek znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracodawca może uznać, że szkolenie, które osoba ta przeszła w innym zakładzie, a dotyczące pracy na analogicznym stanowisku, jest wystarczające w zakresie realizacji usług na umowie zlecenia.

 

Zapamiętaj!

Kwestie związane z przeprowadzaniem szkoleń BHP zleceniobiorców należy więc uregulować w treści umowy - zlecenia, wskazując, która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.

 

Źródło:
  • Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z 22 października 2009 r., (KPGIP 2009/10/22-1). 

 

Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel