Program wychowawczy i profilaktyki w ośrodku wychowawczym tworzą spójną całość

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 30 października 2014

 

Szkoły wchodzące w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinny posiadać odrębne programy wychowawcze i profilaktyki. Zarówno potrzeby jak i zdiagnozowane problemy mogą być różne na każdym etapie edukacyjnym.


 

Szkoły wchodzące w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinny posiadać odrębne programy wychowawcze i profilaktyki. Zarówno potrzeby jak i zdiagnozowane problemy mogą być różne na każdym etapie edukacyjnym.


Program wychowawczy każdej szkoły i program profilaktyki tworzą wraz ze szkolnym zestawem programów nauczania spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Określają one działalność edukacyjną szkoły. Każda ze szkół powinna wspierać ośrodek w realizowaniu jego podstawowych zadań poprzez kształtowanie procesie kształcenia ogólnego właściwych postaw u uczniów.

 

Ponadto dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy opracować

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Powinien on określić:

  • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

  • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

  • zintegrowane działania o charakterze resocjalizacyjnym nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,

  • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań,

  • działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

  • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.


Program opracowuje zespół na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Jego pracę koordynuje wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora ośrodka.

 

Autor: Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel