Regulaminy dotyczące stosunku pracy należy konsultować ze związkami

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 30 października 2014

Zmiana treści regulaminów szkolnych następuje w drodze zarządzenia. Jednak zanim dyrektor wyda dokument w sprawie regulaminu ZFŚS, konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi.

Zmiana treści regulaminów szkolnych następuje w drodze zarządzenia. Jednak zanim dyrektor wyda dokument w sprawie regulaminu ZFŚS, konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi.

  


Regulaminy szkolne określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Dotyczy to:

  1. regulaminu wynagradzania pracowników,

  2. regulaminu pracy oraz

  3. regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Zasady zmiany regulaminów zależą od uch rodzaju. Regulamin ZFŚS zmienia się tak samo, jak się go ustala, a więc w uzgodnieniu ze związkami zawodow0ymi. Gdy w szkole działa kilka organizacji związkowych, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie np. zmiany regulaminu. Jeżeli w sprawie ustalenia tych regulaminów organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk tych organizacji. Jeśli zostanie ustalona treść nowego regulaminu, należy określić termin jego wejścia w życie.


 

Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel