Do utworzenia oddziału sportowego w szkole potrzebna jest uchwała rady pedagogicznej

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 7 stycznia 2015

Nietypowe rozwiązania organizacyjne w szkole można wprowadzić na zasadzie innowacji pedagogicznej np. utworzyć klasę sportową w ramach oddziału sportowego. Należy wówczas zapewnić odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne m.in. uzyska uchwałę rady pedagogicznej.

Nietypowe rozwiązania organizacyjne w szkole można wprowadzić na zasadzie innowacji pedagogicznej np. utworzyć klasę sportową w ramach oddziału sportowego. Należy wówczas zapewnić odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne m.in. uzyska uchwałę rady pedagogicznej.


Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, który może być prowadzony albo na zasadach „ogólnych” albo jako oddział sportowy. Jeśli powstaje oddział sportowy to jego organizacja powinna być określona w statucie szkoły. Przy jego organizacji należy uwzględnić przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.


7 warunków utworzenia oddziału sportowego

Do utworzenia oddziału sportowego w szkole niezbędne są:

 1. uchwała rady pedagogicznej o utworzeniu oddziału sportowego w szkole,

 2. wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o utworzenie oddziału sportowego w szkole ogólnodostępnej,

 3. opracowany program szkolenia sportowego,

 4. szkolny plan nauczania uwzględniający prowadzenie oddziału sportowego w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły,

 5. zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę arkusz organizacji szkoły potwierdzający zapewnienie warunków działania szkoły z oddziałem sportowym,

 6. umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a określoną jednostką na realizowanie szkolenia sportowego w obiektach sportowych tej jednostki, jeśli szkoła nie posiada własnych obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia tego szkolenia,

 7. zaplanowana organizacja zajęć dydaktycznych umożliwiająca uczniom godzenie zajęć sportowych z nauką.


W oddziale sportowym więcej niż 20 uczniów

Oddziałem sportowym jest oddział szkolny, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów.

Szkoła zobowiązana jest do prowadzenia bazy danych oświatowych obejmujące m. in. zbiory danych o liczbie uczniów, w tym o rodzajach oddziałów, w których uczęszczają, takich m.in. jak:

 • ogólnodostępnych,

 • integracyjnych,

 • specjalnych,

 • przysposabiających do pracy,

 • dwujęzycznych,

 • sportowych,

 • charakterze eksperymentalnym.


Uchwała rady pedagogicznej w sprawie innowacji

W sprawie wprowadzenia innowacji w szkole rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę, po uzyskaniu:

 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

 • opinii rady szkoły,

 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Uchwałę wraz z opisem zasad innowacji oraz opinią rady i zgodą autora dyrektor szkoły powinien przekazać kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań.


Przykład

Czy w gimnazjum w klasie 26 osobowej, która liczy 16 chłopców i 10 dziewcząt można otworzyć sportową klasę tylko dla chłopców? Organ prowadzący wyraził zgodę. Nauczyciel prowadzący napisał innowację pedagogiczną, którą zatwierdziło kuratorium oświaty.

Przepisy nie przewidują prowadzenia w gimnazjum oddziału, w którym z ogólnej liczby uczniów wydziela się grupę objętą szkoleniem sportowym w jednym ze sportów. Szkoła może jednak wprowadzać różne nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, majce na celu poprawę jakości pracy szkoły.


Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel