Dyrektorowi będącemu nauczycielem WF przysługuję ekwiwalent za odzież sportową

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 7 stycznia 2015

Jeżeli pracodawca ustalił, że nauczyciel wychowania fizycznego może używać własnej odzieży sportowej, to ma obowiązek wypłacić ekwiwalent z tego tytuły. Gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem WF, wówczas ekwiwalent przyznaje mu organ prowadzący.

Jeżeli pracodawca ustalił, że nauczyciel wychowania fizycznego może używać własnej odzieży sportowej, to ma obowiązek wypłacić ekwiwalent z tego tytuły. Gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem WF, wówczas ekwiwalent przyznaje mu organ prowadzący.

  

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustala wówczas rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

 

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Pracodawca ustala również częstotliwość wymiany odzieży roboczej lub wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży.

 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

  2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jeżeli pracodawca ustalił, że nauczyciel wychowania fizycznego może używać własnej odzieży sportowej, to jego obowiązkiem jest wypłata ekwiwalentu z tego tytuły. Częstotliwość wypłaty ekwiwalentu za używanie własne odbywa się na zasadach określonych przez pracodawcę. Zasady te mogą być określone w regulaminie pracy.

 

Przepisy dotyczą również nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły. Dyrektor będący kierownikiem zakładu pracy nie może jednak jednocześnie występować wobec siebie jako pracodawca i pracownik. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora wykonuje organ prowadzący, ale na zasadach ustalonych w danej szkole.


Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel