Kuratorium radzi jak właściwie zorganizować indywidualny program lub tok nauki

Autor: Bożena Winczewska

Dodano: 7 stycznia 2015

Uczeń szczególnie uzdolniony może uzyskać zezwolenie dyrektora na indywidualny program lub tok nauki i wcześniej ukończyć szkołę. Dotyczy to również ucznia uzdolnionego sportowo lub kierunkowo, który gorzej radzi sobie z innymi przedmiotami. Uczeń musi wówczas spełnić określone wymagania.


Uczeń szczególnie uzdolniony może uzyskać zezwolenie dyrektora na indywidualny program lub tok nauki i wcześniej ukończyć szkołę. Dotyczy to również ucznia uzdolnionego sportowo lub kierunkowo, który gorzej radzi sobie z innymi przedmiotami. Uczeń musi wówczas spełnić określone wymagania.


Każdy uczeń uzdolniony może realizować indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły. Warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki są następujące.

 1. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela uczniowi dyrektor szkoły.

 2. Dyrektor może udzielić zezwolenia po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

 3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 4. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą wystąpić:

  • uczeń (uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów),

  • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 5. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

 6. Zezwolenie może być udzielone po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 7. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 9. Po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

 10. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opracowanie indywidualnego programu dla ucznia

Uczeń realizując indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia opracowuje program lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. Uczeń realizuje program pod kierunkiem tego nauczyciela.


Wcześniejsze zakończenie edukacji

Indywidualny tok nauki jest formą realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, której celem jest przede wszystkim umożliwienie uczniowi szczególnie uzdolnionemu przyspieszonego ukończenia poszczególnych etapów kształcenia. Uczeń może uczęszczać na wybranezajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w swojej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie. Objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas.

  

Co najmniej poziom podstawy programowej

Zarówno w przypadku indywidualnego programu nauki jak i indywidualnego toku nauki opracowany i realizowany indywidualny program nauki dla danego ucznia nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, np. sportowych, nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych innych niż te wybrane w indywidualnym programie nauki czy indywidualnym toku nauki nauczyciel prowadzący zajęcia może dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Robi to na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, w tym nauczyciela opiekuna ucznia i z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.


 

Autor: Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Autor: Bożena Winczewska

wieloletni wizytator kuratorium, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel