Wizytator skontroluje lekcje bez uprzedzenia

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 7 stycznia 2015

Resort edukacji proponuje zmiany w nadzorze pedagogicznym dzięki którym nadzór ma być bardziej skuteczny. Wizytator będzie miał więcej uprawnień, a dyrektor terminy na wdrożenie zaleceń.


Resort edukacji proponuje zmiany w nadzorze pedagogicznym dzięki którym nadzór ma być bardziej skuteczny. Wizytator będzie miał więcej uprawnień, a dyrektor terminy na wdrożenie zaleceń.


Sankcje za niewywiązanie się z zaleceń pokontrolnych będą bardziej dotkliwe. Wizytatorzy będą mieli większe możliwości dokonania rzetelnej kontroli.


Bez obowiązku zapowiadania wizytacji lekcji

Pokazowe lekcje, do których zarówno nauczyciel jak i uczniowie są przygotowani nie oddają prawdziwego obrazu ich przebiegu. Obecnie bowiem dyrektor szkoły jest uprzedzony o tym, że dane zajęcia zostaną skontrolowane w czasie ewaluacji zewnętrznej lub kontroli doraźnej, a co za tym idzie – nauczyciel może zaplanować wyjątkowe zajęcia w tym czasie, co uniemożliwia obiektywną ich ocenę. Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby zwiększyć skuteczność i efektywności nadzoru pedagogicznego chce znieść obowiązek uprzedniego informowania dyrektora szkoły o planowanej wizytacji lekcji.

Nie oznacza to jednak, że kuratorium będzie mogło skontrolować szkołę bez uprzedzenia. Nadal dyrektor szkoły będzie powiadamiany o zamiarze przeprowadzenia planowanej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie – w terminie 30 dni, a planowanej kontroli i jej tematyce – w terminie 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem.


Termin na realizację zaleceń pokontrolnych

Obecnie – jeśli dyrektor nie wniósł zastrzeżeń do zaleceń, uwag i wniosków wizytatorów - może je realizować w dowolnym terminie bez żadnych konsekwencji. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje:

  • określanie terminów realizacji zaleceń wydanych przez wizytatorów;

  • zobowiązanie dyrektora szkoły, by - w bez względu na to, czy składał zastrzeżenia do zaleceń wizytatora czy nie - w ciągu 30 dni powiadomił:

  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie ich realizacji oraz

  • organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji.

 

Jeżeli dyrektor szkoły nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły nawet w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek ten będzie wiążący dla organu prowadzącego.


Źródło:
  • Uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel