Wprowadzenie przyspieszoną procedurę unieważnienia egzaminów zewnętrznych

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 7 stycznia 2015

Nowa procedura unieważnienia egzaminu zewnętrznego w przypadku podejrzenia, że uczeń ściągał przewiduje krótkie terminy na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Wzbudziło to wątpliwości p odczas konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.

Nowa procedura unieważnienia egzaminu zewnętrznego w przypadku podejrzenia, że uczeń ściągał przewiduje krótkie terminy na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Wzbudziło to wątpliwości podczas konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.


Procedura unieważniania egzaminów zewnętrznych, gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń w czasie sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego ściągał daje uczniowi lub jego rodzicom tylko 2 dni robocze na złożenie wniosku o wgląd do dokumentacji i tylko 3 dni robocze na wniesienie zastrzeżeń do decyzji o unieważnieniu. O unieważnieniu odpowiedniej części/zakresu/poziomu odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu zdecyduje ostatecznie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

MEN wyjaśnia, że nie ma możliwości wydłużenia tych terminów z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia tych spraw w terminie umożliwiającym absolwentom ewentualny udział w rekrutacji do szkół wyższych, która prowadzona jest na początku lipca każdego roku. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie również potwierdza, że terminy te są wystarczające.

 

Nowa procedura unieważniania egzaminów już w 2015 roku

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty określa szczegółową procedurę postępowania w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń w czasie sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego ściągał.

Krok 1

W sytuacji, gdy podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej egzaminator zauważa:

  • niesamodzielne rozwiązanie zadania lub

  • występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia albo absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi albo absolwentowi lub

  • korzystanie z rozwiązań innego ucznia albo absolwenta,

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje za pośrednictwem dyrektora szkoły uczniowi lub jego rodzicom albo absolwentowi, pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danej części/ zakresu/poziomu sprawdzianu lub egzaminu. 

Krok 2

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom albo absolwentowi. Dyrektor wraz z tą informacją powinien przedstawić im także dalszą procedurę postępowania. Jeżeli dyrektor napotka trudności w przekazaniu tej informacji uczniowi lub jego rodzicom, niezwłocznie informuje o tym dyrektora OKE, który w terminie 5 dni od dnia otrzymania tej informacji rozstrzyga o unieważnieniu. W tej sytuacji dyrektor przechodzi do kroku 6.

Krok 3

Uczeń lub rodzice niepełnoletniego ucznia mają oni prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić odpowiednio daną część/zakres/poziom sprawdzianu lub egzaminu. Wniosek składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w kroku 2.

Krok 4

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor OKE umożliwia uczniowi lub jego rodzicom albo absolwentom zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień w tej sprawie, we wskazanym miejscu i czasie.

Krok 5

Dyrektor OKE rozstrzyga o unieważnieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienionego wniosku albo upływu terminu do złożenia wniosku i przekazuje pisemną informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom albo absolwentowi.

Krok 6

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenia do decyzji o unieważnieniu.

Krok 7

Dyrektor OKE może uwzględnić zastrzeżenia albo przekazać je wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpoznania dyrektorowi CKE - nie później niż następnego dnia roboczego.

Krok 8

Dyrektor CKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Krok 9

Po dokonaniu rozstrzygnięcia dotyczącego unieważnienia - dla zdającego przekazywane jest zaświadczenie lub świadectwo dojrzałości.


0% w przypadku unieważnienia egzaminu

Jeśli doszło do unieważnienia części sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum informuje absolwenta lub rodziców ucznia, iż może on przystąpić ponownie do odpowiednio danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. W przypadku ponownego unieważnienia, dyrektor OKE ustala wynik  jako „0 %”.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego dyrektor OKE ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako „0 %”. W przypadku absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego, unieważnienie tego egzaminu skutkuje niezdaniem egzaminu maturalnego (absolwent nie uzyska świadectwa dojrzałości).


Uaktualnienie danych uczniów

Do sprawnego przeprowadzenia procedury niezbędne jest posiadanie przez szkołę aktualnych danych teleadresowych uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu. Takie dane zwyczajowo gromadzi się na początku roku szkolnego, gdyż mogą być potrzebne w różnych sytuacjach w trakcie roku. Warto jednak zobowiązać wychowawców poszczególnych klas kończących szkołę, aby przed sprawdzianem/egzaminem uaktualnili wszystkie dane uczniów, które w sytuacji zamiaru unieważnienia będą niezbędne.

Powyższa procedura ma obowiązywać od  1 stycznia 2015 r.

 

Autor: Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego
Źródło:
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

  • Uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

wiper-pixel