Kradzież wartościowego przedmiotu podczas zimowiska nie uprawnia wychowawcy do przeszukania rzeczy uczniów

Autor: Małgorzata Celuch

Dodano: 8 stycznia 2015Gdy dojdzie do kradzieży w czasie zimowiska ustalenie sprawcy należy do wychowawcy. Wezwanie policji to ostateczność. Zasady zabierania na zimowiska wartościowych przedmiotów i odpowiedzialności za nie należy szczegółowo określić w regulaminie wyjazdu.Gdy dojdzie do kradzieży w czasie zimowiska ustalenie sprawcy należy do wychowawcy. Wezwanie policji to ostateczność. Zasady zabierania na zimowiska wartościowych przedmiotów i odpowiedzialności za nie należy szczegółowo określić w regulaminie wyjazdu.


Opiekunowie powinni wiedzieć jak zgodnie z prawem postąpić w przypadku zaginięcia i kradzieży wartościowych przedmiotów należących do uczestników zimowiska. Zasady postępowania oraz ponoszenia odpowiedzialności opiekunowie, uczniowie i ich rodzice powinni poznać przed wyjazdem.


Zasady postępowania w przypadku kradzieży

Postępowanie w przypadku kradzieży wartościowego przedmiotu:

Krok 1. Próba odnalezienia

Po zgłoszeniu zaginięcia przedmiotu, trzeba przede wszystkim podjąć próbę jego odnalezienia; pomóc uczniowi w przypomnieniu sobie kiedy i gdzie ostatnio używał lub widziało zagubiony przedmiot. Być może przedmiot został na stołówce, na podwórku, w pokoju, wypadł podczas spaceru, z którego grupa właśnie wróciła. Szukać powinni wszyscy korzystający z danego pokoju. Wychowawca pomagający w poszukiwaniach musi pamiętać, że nie wolno mu przeszukiwać rzeczy należących do dzieci.

Krok 2. Rozmowa z podejrzanym

Jeśli zgubiony przedmiot nie zostanie odnaleziony – należy założyć, że został skradziony. Wówczas trzeba porozmawiać z uczestnikami zimowiska. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że kradzieży dokonał konkretny uczeń np. ktoś widział moment kradzieży, widziany był z zaginionym przedmiotem – najlepiej z nim porozmawiać, zachęcić do przyznania się, oddania przedmiotu i przeproszenia. Można uczniowi obiecać, że jeśli dobrowolnie odda zabrany przedmiot – nie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec niego. Niezależnie od braku kary – o zdarzeniu należy poinformować rodziców niepełnoletniego ucznia.

Krok 3. Żądanie wydania przedmiotu

Jeśli podejrzany uczeń nie przyznaje się do winy, a był sprawcą kradzieży z dużym prawdopodobieństwem – wychowawca ma prawo żądać, aby pokazał zawartość szafki, torby, kieszeni odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwanym przedmiotem. Wychowawca nie ma prawa samodzielnie przeszukiwać odzieży ani żadnych rzeczy dziecka – jest to czynność zastrzeżona dla policji. Jeżeli, mimo wezwania, uczeń nadal odmawia pokazania zawartości swojej torby czy szafki, trzeba go uprzedzić, że konieczne będzie wezwanie policji.

Krok 4. Wezwanie policji w ostateczności

Jeżeli żadna z zastosowanych metod nie odniesie skutku – ostatecznością będzie wezwanie policji. Jeżeli jednak po tej informacji uczeń odda przedmiot, to jest on zwracany właścicielowi, a sprawca kradzieży ponosi karę zgodnie z regulaminem zimowiska. Gdyby się okazało, że skradziony przedmiot jest zniszczony, sprawca kradzieży lub jego rodzice muszą go odkupić.

Krok 5. Notatka i powiadomienie rodziców

Wychowawca sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji i powiadamia rodziców/opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

Wychowawca, który nie podejrzewa kto dokonał kradzieży rozmawia z całą grupą. Na tym etapie lepiej nie przedstawiać sprawy jako kradzieży, ale tak, aby istniała szansa na zwrot zabranego przedmiotu. Należy poinformować o zaginięciu przedmiotu i poprosić o jego zwrot, jeśli ktoś zabrał go pomyłkowo albo wie gdzie zagoniony przedmiot się znajduje. Jeśli nikt nie przyzna się do winy – należy wezwać policję. Przedtem należy jednak uprzedzić uczniów, że policja ma prawo przeszukania wszystkich rzeczy i z pewnością znajdzie zaginiony przedmiot, a kradzież jest przestępstwem i czynem karalnym.

Przed rozpoczęciem zimowiska jego organizator powinien poinformować wszystkich uczestników wypoczynku oraz ich rodziców o zasadach bezpieczeństwa dotyczących m.in. przechowywania pieniędzy i cennych rzeczy. Należy poinformować rodziców by nie dawali dzieciom zbyt dużej ilości gotówki ani cennych przedmiotów.


Zapisy w regulaminie zimowiska

Propozycja zapisów w regulaminie zimowiska dotyczących kradzieży/zgubienia wartościowego przedmiotu:

  1. Uczestnik lub jego rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na zimowisku.

  2. Na zimowisku rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze zaleca się przekazać do depozytu wychowawcom.

  3. Organizator zimowiska nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie wspomnianych rzeczy nieoddanych do depozytu.

  4. Za nieprzestrzeganie zapisów regulaminu zimowiska uczestnik może otrzymać upomnienie, karę lub zostać usunięty z zimowiska.

  5. Usunięcie z zimowiska odbywa się na koszt rodziców uczestnika poprzez przyjazd jego opiekunów w terminie do 24 godzin od podjęcia decyzji o usunięciu. W takim przypadku nie przysługują prawa roszczenia finansowego za nie wykorzystane świadczenia.


  

Autor: Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel