Sposób ustalania czasu spędzanego przy komputerze można zapisać w regulaminie pracy

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 8 stycznia 2015

Jedną z przesłanek do zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych jest użytkowanie monitora ekranowego przez minimum 4 godziny. Przepisy nie określają sposobu ustalania tego okresu, dyrektor powinien więc go określić w regulaminie pracy.

Jedną z przesłanek do zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych jest użytkowanie monitora ekranowego przez minimum 4 godziny. Przepisy nie określają sposobu ustalania tego okresu, dyrektor powinien więc go określić w regulaminie pracy.


Obowiązek zapewnienia przez dyrektora okularów korekcyjnych pracownikowi uzależniony jest od łącznego wystąpienia dwóch warunków:

  1. użytkowanie monitora ekranowego w czasie pracy przez minimum 4 godziny,

  2. zalecenie lekarskie wskazujące potrzebę stosowania okularów korekcyjnych, wydane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Przepisy powszechnie nie regulują zasad ustalania liczby godzin poświęcanych przez nauczyciela na użytkowanie monitora ekranowego w ramach jego czasu pracy. Oznacza to że to pracodawca ustala, czy pracownik na określonym stanowisku normę taką wypracowuje. Norma czasu pracy odnosi się do użytkowania monitora ekranowego, a więc pracownik musiałby wykazać, że co najmniej 4 godziny dobowego czasu pracy poświęca na obsługę monitora.


Rozliczanie czasu pracy

   Kwestia wyposażenia nauczycieli nie prowadzących zajęcia z informatyki w okulary korekcyjne nie jest zatem odrębnie, szczegółowo uregulowana. Należy zwrócić uwagę, że rozliczenie czasu pracy nauczyciela dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum) i ewentualnie tzw. „godzin karcianych” realizowanych w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.


Zapamiętaj!

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Obowiązek ten dotyczy pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.


Zapisy w regulaminie wynagradzania

Zasady ustalania sposobu obliczania czasu spędzanego przez pracownika przy monitorze ekranowym dyrektor może zapisać w regulaminie pracy. Regulamin pracy określa m.in. wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. W zapisach regulaminu można określić sposób ustalania liczby godzin użytkowania monitora ekranowego. Będą one wówczas obowiązywaćwszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.


Autor: Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel