Poprawki do protokołu rady pedagogicznej wnosi się w drodze głosowania

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 22 stycznia 2014

Każdy członek rady pedagogicznej, który zauważy błąd w protokole, ma prawo, a wręcz obowiązek zareagowania na taką sytuację. Gdy dyrektor nie naprawi nieprawidłowości, nauczyciel może złożyć w tej sprawie skargę do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

Każdy członek rady pedagogicznej, który zauważy błąd w protokole, ma prawo, a wręcz obowiązek zareagowania na taką sytuację. Gdy dyrektor nie naprawi nieprawidłowości, nauczyciel może złożyć w tej sprawie skargę do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.


Zdarza się, że w protokole rady pedagogicznej zostanie zauważony błąd, niejasność, niewłaściwa interpretacja wypowiedzi, zbyt ogólna informacja lub jej brak, niezgodność z faktami. Tymczasem protokół to zapis sprawozdawczy z jakiegoś wydarzenia, np. zebrania. Powinien w sposób szczegółowy, ścisły, przejrzysty, wierny relacjonować fakty, odzwierciedlać rzeczywisty przebieg zebrania. Jeżeli zapisy protokołu z zebrania rady są niezgodne z przebiegiem obrad, czyli faktami, bezwzględnie należy wnieść poprawki do protokołu.


Poprawki do protokołu wnosi rada na kolejnym zebraniu  

Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo, a nawet obowiązek złożenia wniosku o wniesienie poprawki do protokołu. Wniosek należy odczyta

na zebraniu. Wniesienie poprawek wymaga przestrzegania zapisów regulaminu rady pedagogicznej w tym zakresie. Wniesienia poprawek dokonuje się na kolejnym zebraniu. Rolą przewodniczącego rady jest zapewnienie, by w porządku każdego zebrania znalazł się punkt: „Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania”.


Treść poprawki zrozumiała i przejrzysta  

Wprowadzenie poprawki do protokołu odbywa się formalne, czyli poprzez głosowanie. Treść poprawki musi być ustalona przed głosowaniem. Poprawka powinna być zredagowana w zrozumiały i przejrzysty sposób, aby intencje wnioskodawcy nie budziły wątpliwości. Jeśli poprawka zostanie przyjęta, to należy ją wpisać do protokołu.


Zasady wnoszenia poprawek zapisane w regulaminie  

Regulacje zawarte w regulaminie rady pedagogicznej, istotne dla wnoszenia poprawek to:

  1. metody zapoznawania rady z treścią protokołu (rada musi znać treść protokołu, aby móc zdecydować czy przyjmuje go, czy niezbędne będą poprawki). Najczęściej regulaminy rady przyjmują w tym zakresie następujące rozwiązania:

  • pozostawienie protokołu do wglądu w konkretnym, ustalonym miejscu i czasie (np. w sekretariacie, w ciągu 7 dni), w celu umożliwienia członkom rady wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści, w ustalony sposób (np. na piśmie, do przewodniczącego rady),

  • odczytanie protokołu na kolejnym zebraniu rady i zgłoszenie ewentualnych poprawek po odczytaniu protokołu,

  1. sposób głosowania w sprawie ustaleń rady  - na ogół rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków rady.


Zapamiętaj!

Liczy się faktyczna liczba głosujących
W głosowania istotna jest liczba faktycznie głosujących nauczycieli, czyli tych obecnych w chwili głosowania, a nie liczba nauczycieli, która zgłosiła się na zebranie rady pedagogicznej, czyli podpisała listę obecności. Bywa, że ktoś zostaje zwolniony z uczestnictwa w części zebrania i z tego powodu nie uczestniczy w głosowaniu. W sytuacjach spornych zaprotokołowanie liczby osób głosujących chroni przed formalnymi zarzutami.


Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty
wiper-pixel