Zasady dokumentowania zebrań rady pedagogicznej wynikają z regulaminu rady 

Autor: Leszek Zaleśny

Dodano: 22 stycznia 2014

Styczeń to czas klasyfikacyjnych i podsumowujących rad pedagogicznych. Powstaną nowe dokumenty, w niektórych istniejących zostaną zatwierdzone zmiany. Dokumenty te należy właściwie przechowywać w sposób umożliwiający szybki do nich dostęp.

Styczeń to czas klasyfikacyjnych i podsumowujących rad pedagogicznych. Powstaną nowe dokumenty, w niektórych istniejących zostaną zatwierdzone zmiany. Dokumenty te należy właściwie przechowywać w sposób umożliwiający szybki do nich dostęp.


Rada pedagogiczna szkoły ustala regulamin swojej działalności. Określa się w nim tryb pisania protokołów i wzór księgi protokołów – jeśli taka księga funkcjonuje w szkole.

 

Organy nadzoru skontrolują poprawność protokołowania


Dyrektor szkoły odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Członkowie rady, którzy stwierdzili niewłaściwe postępowanie dyrektora powinni wyjaśnić nieprawidłowości na zebraniu rady. Rozstrzygnięcie następuję w trybie określonym w regulaminie działalności rady pedagogicznej.

Przy braku reakcji przewodniczącego rady, każdy nauczyciel może złożyć skargę w tej sprawie do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora oświaty.


Protokoły i uchwały dostępne w dokumentach szkolnych  

Jeżeli dokumenty z zebrania rady zostały zatwierdzone do realizacji poprzez podjęcie uchwały, to powinny stanowić załącznik do uchwały. Nie przeszkadza to jednak, aby znalazły się także w miejscu, w którym przechowywane są dokumenty szkolne.

Ze względów praktycznych dobrze jest, by dyrektor szkoły miał szybki dostęp do wszystkich obowiązujących w szkole regulaminów i procedur. Należy wykonać kopie dokumentów i umieścić, np. w teczce "Dokumenty szkolne", jeśli taka w szkole istnieje.


 

Autor: Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel