Związki zawodowe mają prawo kontrolować wynagrodzenia pracowników

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 23 stycznia 2014

Pracodawca nie jest uprawniony do udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników na żądanie związku zawodowego. Aby mógł przekazać związkowi takie informacje konieczna jest wyraźna zgoda tych podwładnych.

Pracodawca nie jest uprawniony do udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników na żądanie związku zawodowego. Aby mógł przekazać związkowi takie informacje konieczna jest wyraźna zgoda tych podwładnych.

  


Zawarte w ustawie o związkach zawodowych uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników. Nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.


Związki mogą żądać informacji o zasadach wynagradzania

 

Przepisy ustawy o związkach zawodowych, ze względu na ich ogólny charakter, nie nakładają na pracodawcę konkretnego obowiązku udzielania związkom zawodowym informacji o wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Związki zawodowe mogą jednak żądać od pracodawcy określonego zachowania wtedy, gdy pozwala im na to konkretny przepis prawa. Związek zawodowy może żądać informacji o „zasadach wynagradzania”, a nie wysokości konkretnego wynagrodzenia nawet grupy pracowników.


Zapamiętaj!

Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.


Przekazywanie niektórych informacji narusza dobra osobiste  

Zakres informacji, których pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie związku zawodowego, nie obejmuje informacji o wysokości wynagrodzenia pracowników. Ujawnienie takich danych bez zgody pracowników może być traktowane jako naruszenie ich dóbr osobistych.


Autor:
Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
wiper-pixel