Dyrektor nie może wkraczać w kompetencje nauczycieli przy wystawianiu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 24 stycznia 2014

Dyrektor nie może wydawać nauczycielom poleceń co do tego, jaką ocenę mają wystawić poszczególnym uczniom, ani zmieniać ocen rocznych wystawionych przez nauczyciela. Wystawiona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

Dyrektor nie może wydawać nauczycielom poleceń co do tego, jaką ocenę mają wystawić poszczególnym uczniom, ani zmieniać ocen rocznych wystawionych przez nauczyciela. Wystawiona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.Ocenianie i klasyfikowanie uczniów nie odbywa się w sposób dowolny. Czynności te podlegają szczegółowej regulacji przez przepisy rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania o promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach.


Rodzice i uczeń na zastrzeżenia mają 7 dni od końca roku

 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub 5 dni od dnia egzaminu poprawkowego. W przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.


Dyrektor nie może wpływać na oceny nauczycieli  

Przepisy prawa nie znają trybu zmiany wystawionej przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej przez dyrektora szkoły. Nie przewidują też, by dyrektor był uprawniony do wydawania nauczycielom poleceń dotyczących ocen, jakie mają wystawić.

 

Nauczyciel nie może ulegać dyrektorowi i powinien samodzielnie sklasyfikować ucznia. Poza tym nauczyciel musi zastanowić się, czy o całej sytuacji nie należy powiadomić organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Jeśli dyrektor szkoły stosuje tego rodzaju praktyki, przydałaby się kontrola jego poczynań.


Rada pedagogiczna również nie może zmienić oceny  

Rodzice niezgadzający się z oceną klasyfikacyjną dziecka czasami próbują różnych metod by tę ocenę zmienić. Dość często wnioskują o zwołanie rady pedagogicznej w tej sprawie. Tymczasem o zorganizowanie rady wnioskować mogą tylko organy określone prawem. Ponadto rada nie ma prawa do zmiany oceny, którą ustalił nauczyciel.

 

Zgodnie z przepisami w sprawie oceniania śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Rada pedagogiczna nie ma kompetencji do zmiany oceny ustalonej przez nauczyciela.

 

Rodzice nie mają uprawnień do wnioskowania o zwołanie rady pedagogicznej w sprawie zmiany oceny ich dziecka. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane:

  1. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  2. z inicjatywy dyrektora szkoły,

  3. z inicjatywy rady szkoły,

  4. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę albo

  5. z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.


 

Autor: Patryk Kuzior, prawnik, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel