Gromadzenie i przetwarzanie danych w SIO jest ustawowym obowiązkiem dyrektora i nie wymaga zgody rodziców uczniów

Zofia Rudzińska

Autor: Małgorzata Krajewska

Dodano: 24 stycznia 2014

Rodzice niepełnoletnich uczniów nie muszą podpisywać zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych dziedzinowych swoich dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja gdy dane te wykraczają poza przepisy zawarte w ustawie o systemie informacji oświatowej.

Rodzice niepełnoletnich uczniów nie muszą podpisywać zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych dziedzinowych swoich dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja gdy dane te wykraczają poza przepisy zawarte w ustawie o systemie informacji oświatowej.


 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Gromadzenie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych uczniów do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) jest obowiązkiem dyrektora szkoły wynikającym z ustawy  o SIO. W związku z tym nie musi on uzyskiwać na to zgody rodziców, jeżeli dane te nie wykraczają poza zakres określony w ustawie. Zakres danych osobowych ucznia, które mogą być przetwarzane w SIO, określony został w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Do obowiązków dyrektora szkoły należy gromadzenie i przekazywanie do SIO danych identyfikacyjnych i dziedzinowych dotyczących uczniów oraz nauczycieli.

 

Dane identyfikacyjne obejmują:

  • imię i nazwisko,

  • numer PESEL (jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL są to imię/imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane dotyczące statusu ucznia i kraju pochodzenia - jeśli nie jest obywatelem polskim).

Dane dziedzinowe to dane oświatowe, które opisują osobę ucznia i nauczyciela ze względu na jej funkcjonowanie w systemie oświaty. W odniesieniu do ucznia dyrektor szkoły gromadzi dane dotyczące dydaktyczno-wychowawczej sfery na danym etapie edukacji.


Zgoda rodziców ucznia niepełnoletniego na gromadzenie i przekazywanie danych jest potrzebna wówczas, gdy dane te wykraczają poza przepisy zawarte w ustawie o SIO.

 

 

Autor: Małgorzata Krajewska, specjalistka prawa oświatowego
wiper-pixel