Wnioskowanie o medal KEN także dla nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 24 stycznia 2014

  

W lutym dyrektor szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla nauczycieli. Zasady ich przyznawania regulują szczegółowe przepisy. Zasady nadawania medalu Komisji Edukacji Narodowej reguluje Karta Nauczyciela.

  

W lutym dyrektor szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla nauczycieli. Zasady ich przyznawania regulują szczegółowe przepisy. Zasady nadawania medalu Komisji Edukacji Narodowej reguluje Karta Nauczyciela.


Szczegółowe zasady oraz kryteria uwzględniane przy przyznawaniu określonego orderu lub odznaczenia regulują przepisy dotyczące ich nadawania. Przepisy Karty Nauczyciela regulują wyłącznie zasady nadawania medalu Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Przyznawany jest on nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, czyli:

  • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,

  • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

  • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,

  • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,

  • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,

  • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,

  • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

 

Przepisy nie uzależniają przyznania medalu od aktualnej sytuacji nauczyciela, czyli np.: przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim lub formy zatrudnienia nauczyciela.

 

Autor: Agnieszka Kosiarz, wieloletnia specjalistka, Ministerstwo Edukacji Narodowej
wiper-pixel