Każda zmiana organizacyjna w ciągu roku wymaga akceptacji organu prowadzącego

Zofia Rudzińska

Autor: Małgorzata Krajewska

Dodano: 26 czerwca 2014

Szczegóły organizacji pracy szkoły dyrektor określa w arkuszu organizacji pracy szkoły, który ma obowiązek przekazać organowi prowadzącemu do końca kwietnia. Do końca maja dokument zatwierdza organ prowadzący. Jeśli w międzyczasie wystąpi zmiana organizacyjna należy przygotować aneks do arkusza.

Szczegóły organizacji pracy szkoły dyrektor określa w arkuszu organizacji pracy szkoły, który ma obowiązek przekazać organowi prowadzącemu do końca kwietnia. Do końca maja dokument zatwierdza organ prowadzący. Jeśli w międzyczasie wystąpi zmiana organizacyjna należy przygotować aneks do arkusza.

Dyrektor szkoły szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa w arkuszu organizacji szkoły, uwzględniając szkolny plan nauczania. Organ prowadzący  zatwierdza opracowaną przez dyrektora organizację szkoły w terminie do 30 maja każdego roku. Na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i podejmuje decyzje kadrowe.

Obowiązujące przepisy prawa nie regulują zasad sporządzania aneksów do organizacji. Aneks stanowi integralną część arkusza organizacji, zatem jego opracowanie podlega takim samym zasadom jak w przypadku arkusza.

Arkusz organizacyjny musi być na bieżąco aktualizowany

W trakcie roku szkolnego mogą się zdarzyć sytuacje wymagające dokonania zmian w organizacji pracy szkoły. Zatwierdzony arkusz organizacji szkoły może zostać zmieniony za pomocą aneksu, który należy przedłożyć do zaopiniowania i zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę. Dyrektor szkoły obowiązany jest do bieżącego aktualizowania arkusza organizacji. W aneksie określa się:

  • przyczynę i charakter zaistniałych zmian;

  • okres obowiązywania zmian;

  • stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach

Zasady sporządzania aneksów określa organ prowadzący

Wskazówki dotyczące formy i zasad sporządzania aneksu zmieniającego arkusz organizacji szkoły określa organ prowadzący szkołę.

Zmiany w organizacji pracy szkoły dyrektor powinien zgłaszać do akceptacji organu prowadzącego przed datą ich wprowadzenia.
Niektóre samorządy nie wymagają sporządzania aneksów w przypadku zmian, które nie wywołują skutków finansowych. Dyrektor powinien stosować się do zaleceń organu prowadzącego.

Autor: Małgorzata Krajewska, Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
wiper-pixel