Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przyznawane na dany rok

Zofia Rudzińska

Autor: Małgorzata Krajewska

Dodano: 26 czerwca 2014

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przyjmuje się, że plan ten obejmuje 5 lat kadencji. Do 31 marca dyrektor składa do organu prowadzącego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przyjmuje się, że plan ten obejmuje 5 lat kadencji. Do 31 marca dyrektor składa do organu prowadzącego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.


Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli powinien być rozpisany na plany roczne obejmujące lata kalendarzowe pokrywające się z latami budżetowym, bowiem środki na szkolenia są zabezpieczane w budżecie szkoły i w budżecie organu prowadzącego na dany rok budżetowy.

Zabezpieczone środki wykorzystywane w danym roku

Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli (w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) są zabezpieczane corocznie w budżecie organu prowadzącego. Organ dzieli te środki na część pozostającą w jego dyspozycji i część przekazywaną szkołom i placówkom, o której wykorzystaniu decydują dyrektorzy. Środki dla szkół są naliczane w stosunku do liczby nauczycieli zatrudnionych w szkole po przeliczeniu na pełne etaty.

Środki zabezpieczone w planie finansowym szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli,  muszą być wykorzystane w danym roku budżetowym (kalendarzowym).

Środki finansowe na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli są zabezpieczane w budżecie szkoły w dziale 801 - Oświata i wychowanie; w rozdziale 80146 - Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, w § 4 700, § 4210, § 4300, § 4410.

Dyrektorzy rozliczają się z wykorzystania środków

Na każdy rok budżetowy organ prowadzący opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniającego wnioski dyrektorów szkół i placówek wynikające ze szkolnych wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan ten podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i jest przekazywany do szkół i placówek do wiadomości nauczycieli.

Dyrektorzy szkół są zobowiązani stosować się do tego planu i w terminie do 31 marca następnego roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie z wykorzystania przyznanych środków. Na każdy rok szkolny rada pedagogiczna uchwala szkolny plan szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor zobowiązany jest realizować ten plan, co w praktyce oznacza, że organizuje szkolenia i kieruje na takie formy doskonalenia, które określone został w ww. planie.


Autor: Małgorzata Krajewska, Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
wiper-pixel