Nauczyciel uczestniczy w organizacji pisemnych matur w ramach czasu pracy

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 30 czerwca 2014

Nawet jeśli egzamin maturalny wypada w dniu wolnym od zajęć dla danego nauczyciela, to ma on obowiązek brać udział w egzaminach maturalnych. W pisemnych maturach uczestniczy w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w części ustnej – w ramach pensum.

Nawet jeśli egzamin maturalny wypada w dniu wolnym od zajęć dla danego nauczyciela, to ma on obowiązek brać udział w egzaminach maturalnych. W pisemnych maturach uczestniczy w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w części ustnej – w ramach pensum.

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. W szczególnych sytuacjach nauczycielom dokształcającym się lub wykonującym inne ważne społecznie zadania dyrektor może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

Jeżeli nauczyciel nie ma ustalonego czterodniowego tygodnia pracy to dzień, w którym nie prowadzi zajęć lekcyjnych nie jest dla niego dniem wolnym od pracy. Jeżeli w takim dniu został wyznaczony egzamin lub sprawdzian to nauczyciel ma obowiązek w nim uczestniczyć. Jeżeli jednak w ten dzień, wypada część ustna egzaminu maturalnego, to nauczyciel ten będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia, jeśli jego praca przy tym egzaminie przekroczy obowiązujące go pensum.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


Zapamiętaj!

Nauczyciel uczestniczy w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach obowiązującego go pensum. Jeśli czynności te przekroczą obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych nauczyciel uprawniony będzie do wynagrodzenia za zrealizowane w ramach tych czynności godziny, jak za godziny ponadwymiarowe.


W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio:

  1. sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  2. egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

  3. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  4. egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.


Autor: Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel