Asystent nauczyciela nie zastąpi stanowiska pomocy nauczyciela

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 22 sierpnia 2014

Od nowego roku w szkołach podstawowych możliwe będzie zatrudnienie tzw. asystenta nauczyciela. Nie wyklucza to zatrudnienia na funkcjonujące do tej pory stanowisko - pomoc nauczyciela. Nowe przepisy nie pozbawiły szkół tej drugiej możliwości.

Od nowego roku w szkołach podstawowych możliwe będzie zatrudnienie tzw. asystenta nauczyciela. Nie wyklucza to zatrudnienia na funkcjonujące do tej pory stanowisko - pomoc nauczyciela. Nowe przepisy nie pozbawiły szkół tej drugiej możliwości.

  


Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty wprowadzają możliwość zatrudnienia od roku szkolnego 2014/2015 asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy. Zmiany te dotyczą szkół podstawowych (w tym specjalnych) - klas I-III oraz świetlic szkolnych.


Zasady zatrudniania asystenta nauczyciela

Asystenta nauczyciela zatrudnia się na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Jego wynagrodzenie ustala się na poziomie nie wyższym niż nauczyciela dyplomowanego. Ponadto osoba taka może zostać zatrudniona tylko jeśli nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie. Czas pracy asystenta (wobec braku szczegółowych uregulowań w UoSO) wynika zatem z przepisów Kodeksu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Wszelkie uprawnienia i obowiązki asystenta wynikają z Kodeksu pracy.

Asystentem może zostać osoba, która ukończyła:

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 • studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż ww. wymieniony, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż ww. wymieniona, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Asystentem nauczyciela w klasach I-III może być również osoba, która ukończyła:

 • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.


Zakres zadań asystenta

Asystent będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub nauczyciela wychowawcę świetlicy szkolnej. Zadania będzie wykonywał pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

Do zadań asystenta należy wspieranie nauczycieli w czasie:

 • prowadzenia zajęć,

 • pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych lub

 • przygotowania do zajęć.

Szczegółowe zadania asystenta oraz rozkład pracy w 40-godzinnym tygodniu pracy będzie ustalał dyrektor szkoły mając na względzie potrzeby wynikające z zadań realizowanych w szkole przez nauczycieli prowadzących (wychowów świetlic).


Obowiązkowa pomoc dla nauczyciela

Zatrudnienie asystenta nie jest obligatoryjne. Nadal istnieje za to obowiązek zatrudnienia pomocy nauczyciela w:

 • przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 • szkołach specjalnych w klasach I-IV,

 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (pomoc wychowawcy).


Przepisy nie wymagają od dyrektora zastąpienia dotychczasowej pomocy nauczyciela (wychowawcy) asystentem nauczyciela.Autor: Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel