O organizacji roku szkolnego należy poinformować jeszcze przed 1 września

Zofia Rudzińska

Autor: Małgorzata Krajewska

Dodano: 27 października 2014
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego szkoła powinna posiadać: szkolny zestaw programów nauczania przyjęty do realizacji; opracowany tygodniowy rozkład zajęć oraz plan zajęć dodatkowych. Do 31 sierpnia włącznie należy zakończone ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.


Obowiązki rady przed 1 września

Rada pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego:

  • zatwierdza plan pracy szkoły,

  • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

  • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  • opiniuje propozycje dyrektora w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych.


Obecność obowiązkowa także w wakacje

Nauczyciel szkoły feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego do końca sierpnia. Dyrektor może go jednak zobowiązać do wykonywania w czasie ferii szkolnych następujących czynności:

  • przeprowadzania egzaminów,

  • wykonywania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,

  • opracowania szkolnego zestawu programów,

  • uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności te nie mogą zająć łącznie więcej niż 7 dni.


 

Autor: Małgorzata Krajewska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus
wiper-pixel