Remont to za mało by otrzymać dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 27 października 2014

Do 30 września jest jeszcze czas na wnioskowanie o dofinansowanie o wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie przysługuje jednak tylko nowowybudowanym obiektom.

Do 30 września jest jeszcze czas na wnioskowanie o dofinansowanie o wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie przysługuje jednak tylko nowowybudowanym obiektom.

Wśród kryteriów ustalonych przez resort edukacji w punkcie V wskazano dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne:

  • pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Wniosek z tego tytułu należy udokumentować dokumentem potwierdzającym pozwolenie na użytkowanie obiektu;

  • pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;

  • świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej;

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,

  • pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

  

Resort edukacji wśród kryteriów dla dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne wskazał na pomieszczenia w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek, co przy literalnym rozumieniu wyklucza zakwalifikowanie wyposażenia w sprzęt w obiektach zmodernizowanych. Jest to jednak interpretacja kryteriów ustalonych przez MEN i dla ostatecznego rozwiania wątpliwości najlepiej byłoby zapytać u źródła, czyli uzyskać w MEN interpretację autentyczną.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje - w myśl ust. 3 tego samego artykułu - minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Termin składania wniosków upłynie 30 września 2014 r. - II tura (II i III kwartał 2014 r.).


 

Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel