Likwidację majątku szkoły należy udokumentować protokołem i oceną komisji

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 30 października 2014

Likwidowany zbędny lub zużyty rzeczowy majątek szkoły, sprzedaje się na surowce wtórne bądź niszczy. Do oceny przydatności do użycia majątku powołuję się komisję, a proces likwidacji dokumentuje protokołem.

Likwidowany zbędny lub zużyty rzeczowy majątek szkoły, sprzedaje się na surowce wtórne bądź niszczy. Do oceny przydatności do użycia majątku powołuję się komisję, a proces likwidacji dokumentuje protokołem.

 

Przyczyny likwidacji środka trwałego mogą być różne - zużycie, zepsucie, względy ekonomiczne związanymi z niecelowością dalszego używania ze względów ekonomicznych (np. stary, energochłonny sprzęt). Likwidacja środka trwałego jest operacją gospodarczą dlatego musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi gospodarowania składnikami mienia ruchomego oraz rachunkowości.


Sprzedaż lub zniszczenie

Zazwyczaj likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku, gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna. O likwidacji decyduje kierownik jednostki, przy czym najczęściej do oceny zdatności do użytku powołuje się komisję.

Przepisy wydawane przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zwykle nie określają szczegółowo kwestii związanych z ekspertyzami dla poszczególnych składników majątkowych trudno więc odnieść się do kwestii uprawnień osób, które miałyby odnieść się do oceny stanu technicznego tych przedmiotów. Oceny przydatności dokonuje najczęściej komisja, a rolą kierownika jednostki jest zadbać o odpowiedni skład osobowy. Komisja może wspierać się opiniami ekspertów zewnętrznych np. osób zajmujących się serwisowaniem urządzeń, naprawą sprzętu. Wybór eksperta będzie należał do uznania komisji.


Protokół z procesu likwidacji

Proces likwidacji składników majątkowych powinien być dokumentowany protokołem. Ponadto, jeśli zasięgano opinii, czy pozyskiwano inne dokumenty świadczące o nieprzydatności składnika majątkowego, to dokumenty te powinny uzupełniać tę dokumentację. Jeśli likwidowany składnik majątkowy podlegał utylizacji jako odpad, to należy również zadbać o dowód przekazania zlikwidowanego składnika odbiorcy odpadów.


Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel