Opinia rady rodziców w sprawie zatrudnienia nauczyciela ma charakter sygnalizujący, ale nie wiążący

Autor: Krzysztof Lisowski

Dodano: 30 października 2014

Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami w sprawie zatrudnienia bądź zwolnienia danego nauczyciela. Wnioski te mają dla dyrektora funkcję sygnalizującą i nie są wiążące.

 

Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami w sprawie zatrudnienia bądź zwolnienia danego nauczyciela. Wnioski te mają dla dyrektora funkcję sygnalizującą i nie są wiążące.

 

Zgodnie z kompetencjami wskazanymi w ustawie o systemie oświaty rada rodziców może występować m.in. do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Do szczegółowych kompetencji rady rodziców należą:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

Kwestie dotyczące zatrudniania lub zwalniania nauczycieli także mogą być przedmiotem wniosku lub opinii skierowanej do dyrektora szkoły. Ustawa nie stwierdza jednak, że są one dla dyrektora bezwzględnie wiążące. Dlatego takie wystąpienie rady rodziców należy traktować jako sygnalizujące wolę rodziców w danym zakresie, ale nie obligujące dyrektora do podjęcia określonych działań.


 

Autor: Krzysztof Lisowski, prawnik, specjalista prawa oświatowego i prawa pracy

Autor: Krzysztof Lisowski

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie pragmatyki nauczycielskiej, prawa oświatowego i prawa pracy, w szczególności zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy nauczycieli, a także czasu pracy oraz wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
wiper-pixel