Prawo dostępu do informacji publicznej ogranicza prawo do prywatności

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 30 października 2014

Nie można całkowicie zrezygnować z udostępniania danych ponieważ szkoła ma obowiązek udzielać informacji publicznej, a ta obejmuje czasami dane wrażliwe. Aby nie złamać prawa trzeba wiedzieć które dane można udostępnić, a które podlegają szczególnej ochronie.

Nie można całkowicie zrezygnować z udostępniania danych ponieważ szkoła ma obowiązek udzielać informacji publicznej, a ta obejmuje czasami dane wrażliwe. Aby nie złamać prawa trzeba wiedzieć które dane można udostępnić, a które podlegają szczególnej ochronie.


Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Które informacje są publiczne

Informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych. Do informacji tych można zatem zaliczyć np.:

 • informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole,

 • dane dotyczące majątku należącego do szkoły,

 • sposób wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń,

 • niektóre dane dotyczące pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, związane z zajmowanym przez nauczyciela stanowiskiem jak: fakt karalności, kwalifikacje; imienny wykaz nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do doskonalenia zawodowego wraz z podaniem kwoty dofinansowania przyznanej każdemu nauczycielowi,

 • protokoły z zebrań rad pedagogicznych i dokumenty z przeprowadzonych postępowań, czynności kontrolnych i nadzorczych w szkole publicznej,

 • protokoły kontroli przeprowadzonej w szkole przez wydział kontroli urzędu miasta,

 • dokumenty będące przedmiotem kontroli kuratorium.


Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej:

 1. obejmuje uprawnienie m.in. do uzyskania informacji, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

 2. podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Zapamiętaj!

Nie wszystkie informacje o działalności władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne będą podlegały udostępnieniu.


Nauczyciele - z wyjątkiem zatrudnionych na stanowisku kierowniczym (dyrektor, wicedyrektor) - nie są osobami pełniącymi funkcje publiczne, więc mają prawo do poszanowania ich prywatności.

Informacje o liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkole publicznej to dane publiczne podlegające udostępnieniu na wniosek. Jednak informacja o warunkach zatrudnienia konkretnego nauczyciela już nie podlega udostępnieniu, gdyż dane te podlegają ochronie ze względu na prawo do prywatności.


Kiedy częściowa odmowa udzielenia informacji

Gdy do szkoły zostanie skierowany wniosek o udzielenie informacji publicznej, który zawiera żądanie udzielenia zarówno:

 • informacji podlegających udostępnieniu, jak i

 • tych, których udostępnić nie można

należy przekazać część danych w formie, w jakiej wnioskodawca zażyczył sobie tego we wniosku, a dodatkowo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji w pozostałym zakresie.


Przykład

Do szkoły podstawowej wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:

 1. ilu nauczycieli zatrudnionych jest w szkole z podziałem na awans zawodowy, rodzaj umowy z uwzględnieniem nazwiska i imienia nauczyciela;

 2. ilu nauczycieli zatrudnionych jest w pełnym i niepełnym wymiarze godzin z podaniem nazwiska i imienia nauczyciela;

 3. ilu nauczycielom przydzielono godziny ponadwymiarowe z podaniem imienia i nazwiska nauczyciela oraz ilości godzin i przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015;

 4. ilu nauczycielom zmniejszono godziny zajęć w stosunku do roku 2013/2014 z podaniem komu.

 

W tym przypadku udostępnieniu podlegać będą informacje o:

 1. liczbie zatrudnionych nauczycieli, w tym z wyszczególnieniem liczby zatrudnionych na podstawie mianowania i umowie o pracę z uwzględnieniem rodzajów umów bez podawania danych personalnych nauczycieli;

 2. liczbie zatrudnionych nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze bez podawania danych personalnych nauczycieli;

 3. liczbie godzin ponadwymiarowych przydzielonych w szkole w danym roku szkolnym bez wskazywania konkretnie komu i ile godzin przydzielono;

 4. liczbie nauczycieli, którym zmniejszono wymiar pensum bez podawania personaliów osób, których to dotyczyło.

W pozostałym zakresie wniosek nie może zostać załatwiony pozytywnie i należy wydać w tym zakresie decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej.


 

Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel