Do przenoszenia wydatków z planu finansowego konieczne jest upoważnienie

Autor: Leszek Zaleśny

Dodano: 6 stycznia 2015


Dyrektor szkoły odpowiada za wykorzystanie środków szkoły zgodnie z zaakceptowanym planem finansowym. Przeniesienie planowanych wydatków wymaga formy zarządzenia oraz posiadania upoważnienia od organu prowadzącego.


Dyrektor szkoły odpowiada za wykorzystanie środków szkoły zgodnie z zaakceptowanym planem finansowym. Przeniesienie planowanych wydatków wymaga formy zarządzenia oraz posiadania upoważnienia od organu prowadzącego.


Szkoły jako jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, pokrywają swoje wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, czyli plan finansowy.


Procedura opracowania planu finansowego szkoły

Poniższa procedura pokazuje które zadania z zakresu opracowania planu finansowego szkoły należą do dyrektora, a które do organu prowadzącego.

Krok 1.

Do 15 listopada organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) przedkłada organowi stanowiącemu (radzie gminy) projekt uchwały budżetowej, który musi uwzględniać także potrzeby szkół.

Krok 2.

W ciągu 7 dni od przedłożenia projektu uchwały budżetowej radzie gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje podległym jednostkom, w tym szkołom, informacje niezbędne do przygotowania projektu planu finansowego na następny rok.

Krok 3.

Dyrektor szkoły przygotowuje projekt planu finansowego szkoły na następny rok. Projekt ten musi być zaopiniowany przez radę szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców. Projekt należy sporządzić w terminie 30 dni od otrzymania informacji niezbędnych do sporządzenia projektu planu finansowego, nie później jednak niż do 22 grudnia.

Krok 4.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później niż do 27 grudnia organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego analizuje otrzymane projekty planów finansowych pod kątem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej. W przypadku wystąpienia różnic nanosi w nich zmiany, o których informuje organ prowadzący.

Projekt planu finansowego zgodny z projektem uchwały budżetowej będzie stanowił podstawę gospodarki finansowej szkoły od pierwszego stycznia do dnia opracowania ostatecznego planu finansowego zgodnego z przyjętą uchwałą budżetową.

Krok 5.

Do 31 stycznia roku budżetowego rada gminy przyjmuje uchwałę budżetową.

Krok 6.

W ciągu 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje szkole informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, w celu sporządzenia ostatecznego planu finansowego szkoły.

Krok 7.

Dyrektor zmienia projekt planu finansowego, dostosowując go do uchwały budżetowej organu prowadzącego i jest odpowiedzialny za jego realizację.

7 dni na powiadomienie o zmianach w planie

Dyrektor szkoły może dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym szkoły, w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Najczęściej spotyka się w tym przypadku upoważnienia do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planie finansowym zawiadamia zarząd o dokonanych zmianach.


Zmiany tylko na mocy upoważnienia

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w planie finansowym, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych:

  • bez upoważnienia albo

  • z przekroczeniem zakresu upoważnienia.


Zapamiętaj!

Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Upoważniony dyrektor szkoły może dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym szkoły w formie zarządzenia.


Autor:
Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego
wiper-pixel