Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. będzie wyższe

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 6 stycznia 2015

Określono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015. Będzie ono wyższe o 70 zł niż w roku poprzednim. W przypadku niepełnego wymiaru wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie.


Określono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015. Będzie ono wyższe o 70 zł niż w roku poprzednim. W przypadku niepełnego wymiaru wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie.


Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2015 roku nie będzie mogła być niższa niż 1.750 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 r. - 1.400 zł.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (m.in. dodatek za wysługę lat, premie uznaniowe i regulaminowe) z wyjątkiem:

  1. nagrody jubileuszowej;

  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.


Zapamiętaj!

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.750 zł, czyli o 70 zł więcej niż w roku 2014 r. W pierwszym roku pracy, pracownik zarobi nie mniej niż 1.400 zł brutto.


 

Autor: Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.
wiper-pixel